V.8. Má spoločnosť zverejnenú na stránke smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti?

 
Názov
Kategória
V.8
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
4 b.áno odpoveď z dotazníka: smernica bude dodatočne prijatá a zverejnená
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
4 b.ánoviď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno odpoveď z dotazníka: je to súčasť etického kódexu
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1ENERGO-SK, a.s.
župná
4 b.áno Informujú o tom, že smernica je zverejnená na stránke zriaďovateľa viď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
4 b.áno Nezverejňuje síce smernicu, ale má na stránke riešenie, ktoré je plnohodnotnou náhradou viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.áno na stránke zverejňuje manuál ako oznámiť nekalú praktiku viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.ánoviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno samostatná sekcia nahlasovanie protispoločenskej činnosti
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.áno podnik má samostatnú sekciu venovanú tejto téme: viď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.áno spoločnosť nezverejňuje smernicu ale obsiahlejšiu informáciu k tejto problematike v sekcii kontakty viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
26Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.čiastočne nie je zverejnená smernica, iba stručné informácie o tejto oblasti viď link
26Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.čiastočneviď link
26Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne v samostatnej záložke informuje iba o spôsoboch podania oznámenia viď link
26Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.čiastočne v samostatnej sekcii stručne informujú o problematike viď link
Priemer
1,08 b.
30Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., odpoveď z dotazníka: smernicu máme na intranete
30BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť má prijatú smernicu, nie je zverejnená
30Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: predpis nemajú prijatý
30EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie na stránke len kontakty na podávanie oznámení viď link
30Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., odpoveď z dotazníka: smernicu nemáme
30Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie sú zverejnené iba informácie o zodpovednej osobe a spôsobe podávania oznámení viď link
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., odpoveď z dotazníka: smernica je zverejnená v intranete, podnik ju sprístupnil
30Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
30Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu prijali, nie je zverejnená
30Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernica bola prijatá, zverejnená nie je
30Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
30Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
30MBB a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: zamestnanci môžu postupovať podľa internej normy zakladateľa
30MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 15.8.
30MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: samostatnú smernicu nemá
30Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8., odpoveď z dotazníka: smernicu zverejníme po jej aktualizácii
30MsBP
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má, nie je zverejnená
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: prijatá norma nie je zverejnená na webe
30Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
30Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu majú, nezverejňujú ju
30Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
30Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu nemajú
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má vypracovanú, nezverejňuje ju
30Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
30Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: predpis má, nie je zverejnený
30Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8., odpoveď z dotazníka: nemá
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8., odpoveď z dotazníka: smernica je zverejnená na intranete
30Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť v osobitnej záložke informuje o spôsoboch podania oznámenia viď link
30Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu majú, nie je zverejnená
30SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu majú, nie je zverejnená
30SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie v špeciálnej záložke zverejňujú spôsoby podávania oznámení
30Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má, nie je zverejnená
30Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má, nezverejňuje ju
30Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu nemajú
30TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie na stránke informuje o zodpovednej osobe a spôsobe podávania oznámení viď link
30THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu má, nie je zverejnená
30Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
30Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie na stránke je stručná sekcia s uvedením spôsobov podávania oznámení viď link
30Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu nemajú
30Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: smernicu majú, na webe nie je
30Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8., odpoveď z dotazníka: smernica nie je zverejnená na webe
30Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8., odpoveď z dotazníka: predpis je verejne prístupný pre zamestnancov spoločnosti
30Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8., v dotazníku spoločnosť odpovedala, že smernicu má zverejnenú na intranete
30Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: predpis má, nie je zverejnený
30Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte