O projekte

O REBRÍČKU TRANSPARENTNOSTI VEREJNÝCH FIRIEM

Štátne, mestské a župné firmy hospodária každoročne s majetkom štátu a samospráv v hodnotách, ktoré sa dajú rádovo počítať v miliardách eur. Konkrétne pri 100 najväčších, zaradených do nášho posledného vydania rebríčka, dosahovali celkové výnosy za rok 2018 takmer 10,5 miliard eur. To je porovnateľná suma ako dve tretiny štátneho rozpočtu. Tieto firmy sú zodpovedné za spravovanie oblastí kľúčových pre chod celej krajiny, ako napríklad doprava, infraštruktúra, prenosové sústavy, či zdravotné poistenie. V tomto hodnotení sa snažíme opakovane zisťovať, nakoľko sú štátne a mestské spoločnosti transparentné pri vykazovaní ich hospodárskych výsledkov a informovaní o ich činnosti, a ako sú teda otvorené verejnej kontrole.

Rebríček Transparentné verejné firmy teda skúma transparentnosť spoločností, ktorých stopercentným vlastníkom je štát, samosprávy, prípadne univerzity. Firmy sú hodnotené na základe ich otvorenosti v šiestich oblastiach, pričom firma, ktorá zverejňuje a sprístupňuje všetky požadované informácie mohla získať maximálny počet bodov, teda 200 a firma, ktorá neinformuje vôbec by získala 0 bodov. V roku 2019 sme posudzovali celkovo 57 indikátorov, z ktorých viaceré pozostávali aj zo špecifických podindikátorov.

VIAC O METODOLÓGII

Prieskum odhaľuje oblasti, v ktorých so zverejňovaním informácií nie sú väčšie problémy a zároveň poukazuje aj na oblasti zverejňovania, v ktorých sú medzi firmami veľké rozdiely a existuje v nich priestor na zlepšenie. Hodnotenie oblastí sa uskutočnilo predovšetkým na základe zozbierania informácií, ktoré jednotlivé spoločnosti poskytujú priamo na ich webových stránkach a informácií, ktoré boli spoločnosti ochotné poskytnúť na základe žiadostí podľa infozákona. Posledný zber dát a hodnotenie firiem sa uskutočnilo počas júna až decembra 2019.

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní v 100% verejných spoločnostiach. V roku 2019 išlo o 100 spoločností ( 48 štátnych, 47 mestských vrátane 14 vodárenských, 3 župných a 2 univerzitných spoločností). Dáta boli zbierané prostredníctvom:

  • Informácií poskytovaných na webových stránkach spoločností
  • Odpovedí firiem zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „infozákon“)
  • Odpovedí firiem zaslaných na základe žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám tzv. „mystery shopping“
  • Odpovedí firiem zaslaných na anonymný podnet o prijatom dare
  • Údajov o verejných obstarávaniach z portálu tender.sme.sk
  • Údajov z webovej stránky Úradu pre verejné obstarávanie uvo.go.vsk
  • Údajov z Registra účtovných závierok registeruz.sk
  • Údajov z Centrálneho registra zmlúv crz.gov.sk
  • Oficiálne profily na sociálnych sieťach (Facebook a pod.) v rámci hodnotenia užívateľskej prístupnosti

Rebríček 2019 je rozšírený aj o porovnanie so zahraničnými verejnými firmami (15 vrátane 5 českých) a slovenskými súkromnými spoločnosťami (5) a jednu slovenskú dcérsku firmu (OKTE, a.s.) 100% štátnej spoločnosti (SEPS, a.s.). Toto hodnotenie malo menší počet indikátorov (34 z 57) a vychádzalo iba z údajov zverejnených na weboch jednotlivých firiem.

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency hodnotila 6 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým povinnosti poskytovania informácií vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politík, ktoré by podľa Transparency mali mať štátne a mestské podniky oficiálne upravené ako napríklad politika etiky voči zamestnancom alebo personálna politika.

Výskum sa zameriaval na hodnotenie transparentnosti firiem v šiestich dôležitých oblastiach: I. Hospodárske ukazovatele, II. Komunikácia, zverejňovanie, III. Obstarávanie, IV. Personalistika, V. Etika a VI. Dotácie, charita.

Najväčšiu váhu pri našom hodnotení mala oblasť komunikácia a zverejňovanie vrátane hodnotenia zverejňovania povinných informácií ako napríklad uzavretých zmlúv. Vyššiu váhu mali aj oblasti hospodárskych ukazovateľov a personalistika. Vo väčšine prípadov otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Jednotlivé oblasti mali pridelené tieto váhy:

Oblasť Váha 2019 Váha 2015 Váha 2012
I. Hospodárske ukazovatele 20 % 21 % 36 %
II. Komunikácia, zverejňovanie 31 % 30 % 21 %
III. Obstarávanie a majetok 10 % 11 % 25 %
IV. Personalistika 21 % 20 % 5 %
V. Etika 10 % 9 % 8 %
VI. Dotácie, charita 8 % 9 % 5 %
spolu 100 % 100 % 100 %

UPOZORNENIE: Hodnotenie „Dáta nenájdené“, bez bodového zisku, mohlo byť udelené aj v prípade, ak sa informácia v nejakej forme na webovej stránke nachádza, ale pre bežného návštevníka nie je dohľadateľná v primeranom čase.

POROVNANIE SO STARŠÍMI REBRÍČKAMI

Rebríčky za roky 2019 a 2015 sú vo veľkej miere porovnateľné, keďže až 90% indikátorov zostalo rovnakých a váhy jednotlivých politík sa pohybovali na úrovni max. +/- 1 percentuálny bod. Výsledky z roku 2012 nie je možné s neskoršími rebríčkami takto priamo porovnávať, keďže v roku 2015 došlo k výraznejšej úprave metodiky i nárastu počtu indikátorov a medzi rokmi 2019 a 2012 je zhoda v indikátoroch iba tretinová.

Niekoľko nových kritérií bolo pridaných aj v roku 2019, napr. hodnotenie užívateľskej prístupnosti webstránky firmy (možnosť vyhľadávania, anglická mutácia, verzia pre slabozrakých, prepojenie na sociálne siete). Upravili sme aj prístup k hodnoteniu oblasti Dotácie a charita. V minulosti, ak spoločnosť neuverejňovala na stránke informácie o dotáciách, stratila body vo všetkých príslušných otázkach. V roku 2019 sme vopred formou dotazníka overili, či firmy takúto podporu poskytujú. V prípade ak nie, celá oblasť bola označená ako „netýka sa – N/A“. Firma teda body nezískala, ale ani nestratila. V praxi to znamená, že 18 firiem zo sto, ktoré nemajú žiadny grantový program ani neposkytujú sponzoring, malo menší maximálny možný bodový zisk. Ich percentuálne skóre je vyrátané z upraveného maxima. Tento prístup považujeme za spravodlivejší.

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých spoločností je uvedené v percentách od 0 do 100%. (maximálny zisk 200 bodov = 100 %). Všetky otázky a bodovanie sú dostupné pre každú firmu po jeho rozkliknutí v rebríčku a kliknutí na modrý symbol „plus“ pri jednotlivých kategóriách.

V rebríčku sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celkové hodnotenie spoločnosti, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivé politiky. Rebríček okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky (rating). Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80 – 100
A 75 – 79
A- 70 – 74
B+ 65 – 69
B 60 – 64
B- 55 – 59
C+ 50 – 54
C 45 – 49
C- 40 – 44
D+ 35 – 39
D 30 – 34
D- 25 – 29
E+ 20 – 24
E 15 – 19
E- 10 – 14
F 0 – 9

Rebríček Transparentné verejné firmy (2019) je len prvotným ukazovateľom otvorenosti spoločností. Čím vyššie je spoločnosť v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená firma nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale na 100% jej menší rozsah negarantujú.

POZNÁMKA AUTOROV
Pre štátne, mestské a župné spoločnosti by malo toto hodnotenie Transparency International slúžiť ako vzájomné porovnanie medzi firmami doma i v iných krajinách a inšpirovať sa najlepšími príkladmi. V neposlednom rade má toto hodnotenie slúžiť ako motivácia, ocenenie a povzbudenie k pokračovaniu v dobre odvedenej práci a snahe.
Transparency plánuje prieskum pravidelne opakovať.

Výstup je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.
banner_opevs_EU


KONTAKT

Michal Piško pisko@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk
Eva Demková (eva.demkova@transparency.sk)
Ľuboš Kostelanský (lubos.kostelansky@transparency.sk)

Print Friendly, PDF & Email

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte