IV.12. Bol najvyšší manažér spoločnosti vyberaný vo verejnom výbere, ktoré zahŕňalo verejné vypočutie?

 
Názov
Kategória
IV.12
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno zabezpečuje magistrát hl. mesta, BVS neposkytla konkrétne informácie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno verejné vypočutie v septembri viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno výberové konanie prebieha viď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ vybraný na verejnom vypočutí v rámci MsZ, prenos v TV
1MBB a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
Priemer
0,2 b.
11Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie v kompetencii MPSR
11AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie odpoveď "nie"
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie podľa stanov
11Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie nie nebol
11BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie
11BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie neobsahovalo verejné vypočutie, podklady viď link
11Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie podmienky nastavuje MH Manažment
11Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
11Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výber konateľa neobsahoval verejné vypočutie
11CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie
11Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie výber bez verejného vypočutia v roku 1992
11Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie vypočutie pred komisiou viď link
11EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie menovaný predstavenstvom
11ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie
11Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie menovaný vládou SR podľa Zákona o Eximbanke
11Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď spoločnosti "nie"
11Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie v kompetencii MPRV SR
11Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
11Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie tvrdia, že áno, ale neposkytli podrobnosti
11Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
11Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie kompetencia Ministerstva pôdohospodárstva - výberové konanie neobsahovalo verejné vypočutie
11Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo obrany
11Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo dopravy
11Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie
11Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo dopravy
11Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo dopravy
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie vyberá dozorná rada
11Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie v kompetencii MH Manažment - podľa zverejnených postupov výber realizuje komisia, prebieha pohovor, nie verejné vypočutie
11Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie odpovedali iba, že vrcholový manažment vyberá mestské zastupiteľstvo
11MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
11MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie
11Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie výber v kompetencii MFSR
11MsBP
mestská
0 b.nie konanie bez verejného vypočutia
11Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie výberové konanie bez verejného vypočutia
11Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali, že riadné výberové konanie prebehlo ešte v rokoch 2000 a 2003
11Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie 2008
11Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie nezahŕňalo verejné vypočutie
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie
11Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
11Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie
11Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie odsúhlasené MsZ, bez verejného vypočutia
11Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie vyberá dozorná rada
11Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
11Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie výber na základe rozhodnutia jediného akcionára
11Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali uviedli, že nie sú povinní odpovedať
11Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie výber nezahŕňal verejné vypočutie
11Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie v pôsobnosti Ministerstva financií bez verejného vypočutia viď link
11Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie
11Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie generálneho riaditeľa volí valné zhromaždenie bez verejného vypočutia
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie volí valné zhromaždenie
11Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie výber v súlade so stanovami
11Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie žiadosť postúpená MŽP - MŽP potvrdilo, že výber neobsahoval verejné vypočutie
11SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie nezahŕňalo verejné vypočutie, podnik odkázal na link na webe ministerstva zdravotníctva viď link
11Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie vypočutie odbornou komisiou
11Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie výberové konanie vedie Ministerstvo zdravotníctva
11SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie predsedu predstavenstva zvolili poslanci
11Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie bez verejného vypočutia
11Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
11Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie na konateľa robilo mesto Partizánske
11Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie predsedu predstavenstva = výkonného riaditeľa vyberalo mesto bez verejného vypočutia viď link
11Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť má konateľa, neuviedli, žeby jeho výber obsahoval verejné vypočutie
11Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie výber v kompetencii zakladateľa ÚNMS SR
11TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie schvaľuje MsZ
11Tepláreň Košice, a.s.
štátna
0 b.nie výber nezahŕňal verejné vypočutie, realizoval Fond národného majetku
11TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá gen. riaditeľa ani predsedu predstavenstva, konateľ nebol
11THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
11TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie riaditeľom je predseda predstavenstva, ktorého volí valné zhromaždenie
11Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
11Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
11Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie gen. riaditeľa volí predstavenstvo a predsedu predstavenstva akcionár MH Manažment
11Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpovedali, že áno, no neposkytli žiadny záznam. z verejných dát sa zdá, že výber prebiehal pred komisiou, nie verejným vypočutím viď link
11TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie výber neobsahoval verejné vypočutie viď link
11Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nebol
11Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie v kompetencii mesta Štúrovo z roku 2007 neobsahovalo verejné vypočutie
11Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
11Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
11Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie v zmysle stanov
11Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie uviedli "áno, záznam zo zastupiteľstva" - ale záznam nešpecifikovali ani neposkytli
11Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie výber nezahŕňal verejné vypočutie
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie v kompetencii Ministerstva obrany
11Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
11Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo pôdohospodárstva
11Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
11Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
11Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie na návrh správnej rady vymenoval minister
11Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie odkázali na Ministerstvo dopravy, ktoré má výber gen. riaditeľa v kompetencii
11Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie Nedisponujú dokumentami k výberovému konaniu, odkázali na Ministerstvo dopravy
11Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie v kompetencii MH Manažment
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte