IV.12. Bol najvyšší manažér spoločnosti vyberaný vo verejnom výbere, ktoré zahŕňalo verejné vypočutie?

 
Názov
Kategória
IV.12
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie v kompetencii MPSR
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie odpoveď "nie"
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie podľa stanov
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie nie nebol
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie neobsahovalo verejné vypočutie, podklady viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie podmienky nastavuje MH Manažment
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výber konateľa neobsahoval verejné vypočutie
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie výber bez verejného vypočutia v roku 1992
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie vypočutie pred komisiou viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie menovaný predstavenstvom
1ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie menovaný vládou SR podľa Zákona o Eximbanke
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď spoločnosti "nie"
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie v kompetencii MPRV SR
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie tvrdia, že áno, ale neposkytli podrobnosti
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie kompetencia Ministerstva pôdohospodárstva - výberové konanie neobsahovalo verejné vypočutie
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo obrany
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo dopravy
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo dopravy
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo dopravy
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie vyberá dozorná rada
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie v kompetencii MH Manažment - podľa zverejnených postupov výber realizuje komisia, prebieha pohovor, nie verejné vypočutie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie odpovedali iba, že vrcholový manažment vyberá mestské zastupiteľstvo
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie výber v kompetencii MFSR
1MsBP
mestská
0 b.nie konanie bez verejného vypočutia
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie výberové konanie bez verejného vypočutia
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali, že riadné výberové konanie prebehlo ešte v rokoch 2000 a 2003
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie 2008
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie nezahŕňalo verejné vypočutie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie odsúhlasené MsZ, bez verejného vypočutia
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie vyberá dozorná rada
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie výber na základe rozhodnutia jediného akcionára
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali uviedli, že nie sú povinní odpovedať
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie výber nezahŕňal verejné vypočutie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie v pôsobnosti Ministerstva financií bez verejného vypočutia viď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie generálneho riaditeľa volí valné zhromaždenie bez verejného vypočutia
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie volí valné zhromaždenie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie výber v súlade so stanovami
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie žiadosť postúpená MŽP - MŽP potvrdilo, že výber neobsahoval verejné vypočutie
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie nezahŕňalo verejné vypočutie, podnik odkázal na link na webe ministerstva zdravotníctva viď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie vypočutie odbornou komisiou
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie výberové konanie vedie Ministerstvo zdravotníctva
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie predsedu predstavenstva zvolili poslanci
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie výberové konanie bez verejného vypočutia
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie na konateľa robilo mesto Partizánske
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie predsedu predstavenstva = výkonného riaditeľa vyberalo mesto bez verejného vypočutia viď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť má konateľa, neuviedli, žeby jeho výber obsahoval verejné vypočutie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie výber v kompetencii zakladateľa ÚNMS SR
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie schvaľuje MsZ
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
0 b.nie výber nezahŕňal verejné vypočutie, realizoval Fond národného majetku
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá gen. riaditeľa ani predsedu predstavenstva, konateľ nebol
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie riaditeľom je predseda predstavenstva, ktorého volí valné zhromaždenie
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie gen. riaditeľa volí predstavenstvo a predsedu predstavenstva akcionár MH Manažment
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpovedali, že áno, no neposkytli žiadny záznam. z verejných dát sa zdá, že výber prebiehal pred komisiou, nie verejným vypočutím viď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie výber neobsahoval verejné vypočutie viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nebol
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie výberové konanie v kompetencii mesta Štúrovo z roku 2007 neobsahovalo verejné vypočutie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie v zmysle stanov
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie uviedli "áno, záznam zo zastupiteľstva" - ale záznam nešpecifikovali ani neposkytli
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie výber nezahŕňal verejné vypočutie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie v kompetencii Ministerstva obrany
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie výberové konanie robí Ministerstvo pôdohospodárstva
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie na návrh správnej rady vymenoval minister
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie odkázali na Ministerstvo dopravy, ktoré má výber gen. riaditeľa v kompetencii
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie Nedisponujú dokumentami k výberovému konaniu, odkázali na Ministerstvo dopravy
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie v kompetencii MH Manažment
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
Priemer
0,2 b.
91Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno zabezpečuje magistrát hl. mesta, BVS neposkytla konkrétne informácie
91Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno verejné vypočutie v septembri viď link
91Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
91Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno výberové konanie prebieha viď link
91Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno konateľ vybraný na verejnom vypočutí v rámci MsZ, prenos v TV
91MBB a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
91Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
91Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.ánoviď link
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
91Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.ánoviď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte