IV.7. Má spoločnosť pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich?

 
Názov
Kategória
IV.7
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.áno mzdový a odmeňovací poriadok - zaslaná príloha
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
4 b.áno Mzdový poriadok a Prémiový poriadok - príslušné časti sprístupnené
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.áno Pravidlá a formy odmeňovania zamestnancov - zaslané ako príloha
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno Mzdový predpis - zaslaný ako príloha
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno Prémiový poriadok - zaslaný ako príloha - popisuje max. % výkonnostnej prémie a pre jednotlivé typy vedúcich zamestnancov aj návrh kritérií
1EMKOBEL, a.s.
mestská
4 b.áno poskytli časť Štatútu o odmeňovaní
1Enerbyt s.r.o.
mestská
4 b.áno pre všetkých zamestnancov Platový a odmeňovací predpis - zaslaný ako príloha
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno Kolektívna zmluva - zaslaná ako príloha
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.áno Mzdový poriadok zaslaný ako príloha
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.áno interná smernica zaslaná ako príloha - max. % pohyblivej zložky aj plnenie kritérií manažérov
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno Kolektívna zmluva viď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.áno aj pre manažérov platí Odmeňovací poriadok - zaslaný ako príloha
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
4 b.áno smernica Odmeňovanie zamestnancov
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
4 b.áno Organizačná smernica - zaslaná ako príloha
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.áno v Kolektívnej zmluve - Mzdová oblasť - odmeňovanie členov vedenia a pod. - zaslané ako príloha
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link obsahuje aj vzorové manažérske zmluvy, Kolektívna zmluva a Mzdový poriadok zaslané ako príloha
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
4 b.áno Poriadok odmeňovania zaslaný ako príloha
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link dokument Pravidlá pre poskytovanie zmluvných miezd poskytnuté ako príloha
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.áno Mzdový poriadok, poskytli príslušnú časť
1Vadaš s.r.o.
mestská
4 b.áno poskytli Pravidlá odmeňovania - platia pre všetkých zamestnancov, o odmenách rozhoduje najmä nadriadený, nie sú stanovené presné limity
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.áno Mzdový poriadok a Smernica o variabilných zložkách mzdy zaslané ako príloha platí pre všetkých zamestnancov
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno pravidlá odmeňovania sú prílohou zaslanej Kolektívnej zmluvy
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.áno Pravidlá riadenia a odmeňovania členov orgánov spoločnosti zaslané ako príloha
24BIONT, a.s.
štátna
2 b.čiastočne nesprístupnili, Mzdový poriadok a Zásady odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov odkázali na možnosť nahliadnutia v sídle
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.čiastočne riadi sa Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov spoločností so 100 % účasťou mesta Košice , nepokrýva iné manažérske pozície
24Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne Rámcové pravidlá pre odmeňovanie členov orgánov obchod. spol. so 100% účasťou mesta - Košice, nepokrýva iné manažérske pozície
24Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.čiastočne nemá limity pre manažérov, riaditeľ a Rada RTVS sa riadi zákonom
24Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.čiastočne nemá písomné pravidlá, ale zapracované v zverejnených vzorových zmluvách viď link
24Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.čiastočne iba uviedli, že výkonný riaditeľ môže udeliť odmenu do výšky 50% základnej mzdy manažéra podľa Mzdového poriadku - ten neposkytli
24TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne všeobecné tarifné triedy, nepopisuje odmeny
24Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne Rámcové pravidlá pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločnosti so 100% účasťou mesta Košice - nepokrýva iné manažérske pozície, Pravidlá pre odmeňovanie zamestancov považuje za obchodné tajomstvo
Priemer
1,10 b.
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie uviedli, že pravidlá sú v Kolektívnej zmluve, no neposkytli
32AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie Kolektívna zmluva, ktorú nesprístupnili, konkrétne odmeny schvaľuje MsZ
32Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie upravené v internej dokumentácii a Kolektívnej zmluve, ktoré nezverejňuje
32Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie má internú smernicu o odmeňovaní, ktorú neposkytla
32Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, riadi sa kolektívnou zmluvou
32CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
32Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá pre manažérov, Smernica o odmeňovaní - neposkytli
32Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mailom, že neodpovedia
32Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, uviedli, že manažéri na jednej línii majú jednotnú mzdu
32Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie neposkytla pravidlá, iba odkaz na zmluvy
32Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali otázka 1.5 v odpovedí chýba
32Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odmeny v kompetencii MH Manažment - neposkytli bližšie informácie
32MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
32MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie nemá špecificky pre manažérov, smernicu pre zamestnancov neposkytla
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, určené zmluvami
32MsBP
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, schvaľuje valné zhromaždenie
32Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie má, ale neposkytla (odvolanie na infozákon §3 ods.2)
32Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá
32Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie Mzdový poriadok - nesprístupnili, uvádzajú, že autor nesúhlasil so sprístupnením
32Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, iba vyplácanie výkonnostnej prémie
32Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie pravidlá existujú, neposkytli
32Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
32Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali na danú otázku neposkytli žiadnu odpoveď
32Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie Mzdový poriadok, neposkytli
32Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie riadi sa legislatívou, osobitné pravidlá nemá
32Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie upravené interným predpisom, ktorý neposkytli
32SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie Odmeňovací poriadok ako interný dokument nesprístupnili
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali, že sú súčasťou Kolektívnej zmluvy, ale nesprístupnili
32SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.neodpovedali
32Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
32Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
32Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, manažéri rovnako ako bežní zamestnanci
32TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
32TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie Mzdový poriadok platí aj pre manažérov, neposkytli
32Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie Výnos generálneho riaditeľa TASR o odmeňovaní zamestnancov, nesprístupnili
32Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
32Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
32Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie neposkytla, sú prístupné zamestnancom
32Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
32Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
32Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, uplatňuje Mzdový poriadok, ktorý nesprístupnila
32Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
32Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemajú alebo neposkytli dokument s pravidlami, rozhoduje generálny riaditeľ
32Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
32Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
32Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá pre manažérov
32Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
32Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
99Hydromeliorácie, š.p.
štátna
99Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte