IV.4. Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách jej riaditeľa?

 
Názov
Kategória
IV.4
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno plat 17748 eur a odmeny 34787 eur za rok 2018
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno plat 2500 eur / január 2018 , odmena 2500 eur
1BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno plat 57294,53 eur za rok, odmeny nie sú vyplácané
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno plat 4100 eur mesacne, odmeny 48752,28 eur za rok 2018
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno plat 55087,96 eur za rok , žiadne odmeny
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno plat 25740 eur, odmeny (40% platu) 10296 eur za rok 2018
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno plat 23135,08 eur za rok, odmena 9777,08 eur za rok
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno riaditeľ plat 44369,37 eur, odmena 13506,06 eur za rok
1ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno riaditeľ plat 19993,11 eur a odmena 828,80 eur
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno generálny riaditeľ plat 102887 eur za rok
1Horezza, a.s.
štátna
2 b.áno plat 30000 eur za rok
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno 43302 eur - uvedené vo výročnej správe
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno plat 31088,22 eur, odmena 6217 eur a podiel na hosp. výsledku 2017 eur
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno plat 3100 eur/mesiac do 14.3. potom 3400 eur/mesiac; odmeny 6443 eur /rok a podiel zo zisku 20927 eur
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno plat 72055,17 eur, odmena 10679 eur
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno plat 27600 eur a odmeny 13800 eur za rok
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno plat 2500 eur brutto, odmena 1650 eur za rok
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno plat 35626,37 eur, odmeny 3760,60 eur za rok
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno riaditeľ plat 2316 eur/mesiac, odmeny 5068 eur a podiel na zisku 1183 eur za rok 2018
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno plat 59276,98 eur brutto za rok, odmeny 0 eur
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno plat 28444,67 eur za rok, odmeny 4699 eur a podiel na zisku 1237 eur
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno plat 50661 eur, odmena 45288 eur za rok
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno plat 2827 eur, odmeny 2990 eur
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno plat 50400 eur, odmeny 24360 eur za rok
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno plat 49101,31 eur a tantiémy 22972,80 eur za rok
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno plat 42418,5 eur, odmeny 26400 eur za rok
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2 b.áno výročná správa 2018 str. 29: plat 32362 eur, odmena 0 eur za rok 2018
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno plat 2800 eur mesačne, odmena 0 eur
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno plat súhrnne 30644,56 eur , odmeny 10120 eur za rok
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno výkonný riaditeľ plat 2500 eur mesačne, odmena 75% ročnej mzdy
1TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno plat 30390 eur, odmena 9728,28 eur
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno gen. riaditeľ plat 37978,50 eur za rok a odmeny 18150 eur za rok
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno plat 47694,73 eur za rok, odmeny 31382 eur za rok
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno plat generálneho riaditeľa 82044 eur za rok - žiadne odmeny
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno gen. riaditeľ plat 28547,72 eur a odmeny 21134,44 eur za rok
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno gen. riaditeľ plat 24863 eur a odmeny 8000 eur za rok
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno plat generálneho riaditeľa 3300 eur mesačne, odmena za rok 2018 ešte nebola vyplatená
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2 b.áno plat generálneho riaditeľa 35880 eur za rok, odmena 5000 eur za rok
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno generálny riaditeľ do konca septembra 42623,86 eur , nová gen. riaditeľka od októbra 15086,59 eur , neboli vyplatené žiadne odmeny
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno plat 4183 eur mesačne, o odmenách za rok 2018 minister zatiaľ nerozhodol
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno plat 124348 eur, bez odmien
Priemer
1,09 b.
42Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.čiastočne pri plate odkaz na nrsr.sk, v kolónke "Iné" nie je možné jednoznačne určiť plat za túto funkciu; uviedli odmenu 3926 eur a podiel zo zisku 1258 eur za rok
42Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
1 b.čiastočne 2,8 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, odmena min. vo výške priemerného platu - nevieme aká konkrétna odmena bola vyplatená
42Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.čiastočne plat odkaz na zmluvu 3000 eur mesačne, odmena odkaz na nrsr.sk , nie je možné presne odlíšiť koľko je odmena za výkon funkcie riaditeľa vs. iné funkcie
45Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali považujú za osobný údaj
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
45Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
45Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie odkázali na nrsr.sk, v kolónke "Iné" nie je možné odlíšiť plat a odmenu za funkciu riaditeľa a prípadné ďalšie príjmy (mesačný plat uvedený vo výročnej správe s údajom "Iné" nesedí)
45Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na nrsr.sk, v kolónke "Iné" nie je možné jednoznačne odlíšiť plat a odmeny za výkon funkcie riaditeľa, prípadne iné príjmy
45Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz viď link , v kolónke "Iné" môžu byť aj iné príjmy, nie je možné jasne odlíšiť
45Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie plat nesprístupnili, odmena žiadna
45MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
45Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie odkaz na priznanie na stránke NRSR, plat a odmena riaditeľa je zaradená do sekce "Iné" , kde ju nemožno jednoznačne oddeliť od iných príjmov
45Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie odkaz na nrsr.sk , v kolónke "Iné" nie je možné jednoznačne odlíšiť plat a odmenu za funkciu riaditeľa a prípadné iné príjmy
45Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uvádzajú, že dotknutá osoba neposkytla súhlas so zverejnením
45Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolali sa na neposkytnutie súhlasu dotknutej osoby
45Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutej osoby
45Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
45Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutej osoby
45Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na nrsr.sk, v kolónke "Iné" nie je možné jednoznačne odlíšiť plat a odmeny za výkon funkcie riaditeľa a prípadné iné príjmy
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie informáciu neposkytli - uviedli, nezískali súhlas dotknutej osoby
45Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
45Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
45Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali, že prostriedky nie sú vyplácané z verejných zdrojov. Odkaz na nrsr.sk. V kolónke "Iné" nie je možné odlíšiť plat a odmeny za výkon tejto fukncie a prípadné iné príjmy
45THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
45TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie poskytli pravidlá odmeňovania, nevyčíslili konkrétne vyplatené odmeny
45Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
45Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
45Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali s poukazom na paragraf 9 bod 3 infozákona
45Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
45Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
45Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
45Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali informáciu neposkytli
45Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
45Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
45Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali informáciu o nesprístupnení odoslali Ministerstvu dopravy
45Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali podnet na vydanie rozhodnutia
45Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
79AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
79BARDTERM, s.r.o.
mestská
79Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
79Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
79Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
79CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
79Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
79Enerbyt s.r.o.
mestská
79Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
79MH Invest, s.r.o.
štátna
79MsBP
mestská
79Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
79Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
79Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
79Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
79SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
79Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
79Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
79TERMÁL s.r.o.
mestská
79TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
79Vadaš s.r.o.
mestská
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte