I.7. Vyhodnocuje spoločnosť na stránke plnenie plánovaných výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne?

 
Názov
Kategória
I.7
 
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5 b.áno súčasť výročných správ
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je Hodnotenie podnikateľského plánu za rok 2018 na str. 9 a 10
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno výročná správa 2018 obsahuje bilanciu plánu výnosov a výsledku hospodárenia na str. 15 a plán plnenia investičných akcií na str.11
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 b.áno v rámci výročnej správy 2018 - bilancia tržieb, str.. 24; bilancia výsledku hospodárenia, str. 35; bilancia ťažbového plánu, str. 16
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
5 b.áno výročná správa 2017 obsahuje bilanciu tržieb aj ukazovateľov týkajúcich sa podnikania, napr. str. 8, 54-55
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plnenia plánu nákladov, výnosov a ďalších ukazovateľov na str. 48 - 54; spoločnosť zverejňuje aj plnenie finančných plánov viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno napr výročná správa 2018 na str. 7, 18, 19
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
5 b.áno v rámci výročných správ a zápisov zo zasadnutia Rady RTVS
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
5 b.áno
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
5 b.áno napr. str. 40 - 43, 53 vo výročnej správe 2017
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
5 b.ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
5 b.áno
15Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýbajú nefinančné ukazovatele vo vzťahu k plánu, viď link
15Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne výročné správy obsahujú bilanciu plnenia investičného plánu
15Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe bilancujú plnenie investičného plánu
15Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy je bilancia plánov výnosov a nákladov od str. 5
15Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne vyhodnotenie plánu výkonnostných kritérií je napr. vo výročnej správe 2017, str.6
15EMKOBEL, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 je na strane 15 bilancia plánu hospodárskeho výsledku
15Enerbyt s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 je bilancia plánu príjmov z nájmu nebytových priestorov na str.12
15Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročných správach je vyhodnocované plnenie plánu finančných ukazovateľov
15Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročných správach sú vyhodnocované ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania
15Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje aj vyhodnotenie osevného a ťažobného plánu. prílohy 1. a 2.
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne výročné správy obsahujú vyhodnotenie plánov týkajúcich sa predmetu podnikania a tržieb a čiastočne aj informáciu o plnení plánu základných finančných ukazovateľov str. 20-23, 28 vo VS 0018
15Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vyhodnotenie plánovaných tržieb a výsledku hospodárenia str. 20, 21 v prelinku na výročnú správu 2018 viď link
15MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne výročná správa 2017 obsahuje bilanciu objednaného a predaného tepla na str. 7
15Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne priebežne aktualizujú plnenie Emisných plánov viď link
15Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie plánu plnenia tržieb na str. 51
15Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie ukazovateľov týkajúcich sa predmetu podnikania napr. str. 25, 26
15Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je plán investícií na rok 2019 na str. 19
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie výkonnostných kritérií týkajúcich sa predmetu podnikania
15Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie plánovaného zisku str. 7
15Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne napr. výročná správa 2018 na str. 6 hovorí o plnení plánovaných výnosov
15SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je len bilancia splnenia plánovaného hospodárskeho výsledku a bilancia ukazovateľov súvisiacich s predmetom podnikania
15Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou účtovnej uzávierky 2018 je bilancia plánu plnenia ukazovateľov týkajúcich sa predmetu činnosti
15Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je bilancia plnenia plánu výnosov
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je na str. 12 bilancia plnenia plánu výnosov
15Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plnenia plánu výnosov a hospodárskeho výsledku v príhovore generálneho riaditeľa na str. 5
15Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne v rámci Výročnej správy 2018 v kapitole Plány a plnenie úloh na str. 29
15Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánovaného hospodárskeho výsledku na str. 21
15Železnice Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánu plnenia grafikonu verejnej dopravy na str. 18
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne napr. výpadok v prepravovanom objeme oproti plánu str. 4 výročnej správy 2018 viď link
15Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je bilancia plnenia hospodárskeho výsledku a plánovaná strata - na str. 20
15Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánovaného hospodárskeho výsledku na str. 15
Priemer
1,48 b.
46Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie
46AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
46BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
46BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
46Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
46Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výročná správa nie je na webe firmy, vo výročnej správe na viď link plnenie hospodárskeho plánu (výnosy, tržby, zisk)
46CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť nezverejňuje na webe výročné správy
46Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
46Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
46ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
46Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
46Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
46Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
46Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
46Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
46MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
46MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
46MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9., výročná správa nie je na stránke - v nej vyhodnocujú
46Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
46Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
46Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
46Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
46Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9., výročná správa nie je na stránke
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
46TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
46TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
46THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
46Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
46Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
46Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
46Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
46Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte