V.6. Má spoločnosť antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente?

 
Názov
Kategória
V.6
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1,5 b.áno odpoveď z dotazníka: spoločnosť má spracovaný interný protikorupčný program a tiež samostatný článok v etickom kódexe, ktorý zaslala
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1,5 b.áno smernica ministerstva o riadení korupčných rizík 8004/20019
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1,5 b.áno odpoveď z dotazníka: spoločnosť má metodický pokyn pre riadenie korupčných rizík a pripravuje ďalší interný predpis o prijatých opatreniach pre riadenie korupcie, viď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1,5 b.áno na webe viď link protikorupčný program rieši spoločnosť aj v rámci etického kódexu
18Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0,75 b.čiastočne stručné zásady v rámci protikorupčnej politiky viď link - obsiahnuté aj v etickom kódexe - článok XII.
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0,75 b.čiastočne na webe informuje, že má prijatý Program prevencie trestnej zodpovednosti, antikorupčné opatrenia nešpecifikujú viď link
Priemer
0,27 b.
20AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
20Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie samostatný program nemá, v etickom kódexe sa téme nevenuje
20Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
20BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
20BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: máme smernicu o oznamovaní protispoločenskej činnosti
20Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie v etickom kódexe je téme korupcia venovaný stručný samostatný Bod 5. obsahujúci stručný zákaz zneužívania postavenie na dosahovanie výhod - nejde o antikorupčný program
20Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie zaslaný etický kódex obsahuje deklarácia, že BVS odsudzuje korupciu a jej definíciu - nejde o antikorupčný program
20Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie v dotazníku bez odpovede
20Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie v etickom kódexe spoločnosť deklaruje antikorupčné správanie - nejde o antikorupčný program
20Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie v poskytnutom etickom kódexe sa téme korupcie nevenujú
20CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka - nie
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie v etickom kódexe je samostatný oddiel Úplatkárstvo a korupcia - nejde o antikorupčný program viď link
20Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie samostatný program nemajú, v etickom kódexe sa téme nevenujú
20Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie v etickom kódexe je deklarácia o aktívnom vystupovaní proti korupcii - nejde o antikorupčný program
20EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka - riadia sa zákonmi
20Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie v etickom kódexe zakazuje ponúkanie a prijímanie úplatkov - nejde o antikorupčný program
20ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie v pracovnom poriadku sa prijímanie úplatkov považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny
20Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: podnik má spracovanú smernicu podľa zákona 307/2014 - nejde o antikorupčný program
20Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
20Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nedisponujú podobnou smernicou
20Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť nemá prijatý takýto program
20Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: v súčasnosti sa vypracováva
20MBB a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: uplatňujú etický kódex zakladateľa Mesta Banská Bystrica - nejde o antikorupčný program
20Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie samostatný program nie je, etický kódex o korupcii nehovorí
20MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
20MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nedisponuje samostatným antikorupčným programom
20Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: podnik je zapojený do tvorby rezortného protikorupčného programu
20MsBP
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nemá program
20Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie v etickom dotazníku sú zakázané postupy, ktoré by bolo možné považovať za korupciu - nejde o antikorupčný program
20Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: v etickom kódexe je samostatná kapitola úplatkárstvo a korupcia zakazujúca takéto praktiky - nejde o antikorupčný program
20Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: korupciu okrajovo riešia v etickom kódexe
20Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie v etickom kódexe iba zakazuje prijímanie úplatku a podplácanie
20Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
20Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie v zaslanom úryvku z etického kódexu sa korupcia nerieši
20Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
20Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nemá antikorupčný program
20Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie nemá antikorupčný program, interné smernice sa téme nevenujú
20Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nemá
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
20Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme sa venujeme v etickom kódexe - nejde o antikorupčný program
20Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme ochrany pred korupciou sa venuje Kódex profesionálnej etiky zamestnancov
20Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť má etický kódex - v ňom tému korupcie nerieši
20Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť má prijatý kódex správania zamestnancov
20SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: etický kódex spoločnosť nezverejňuje, ani ho nesprístupnila TIS
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: antikorupčný program je upravený v etickom kódexe - téma sa tam nezmieňuje
20Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: tvrdia, že program majú, nesprístupnili ho
20SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
20Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: v kódexe etiky, pracovnom poriadku ani smernici o vybavovaní sťažností - tému korupcie neriešia
20Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky uvedené v dotazníku, dáta nenájdené 4.10.
20Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené 4.10.
20Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť odkázala na jej smernicu o protispoločenskej činnosti
20Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: etický kódex - v ňom sa téma nezmieňuje
20Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: zamestnanci boli na porade v roku 2014 poučení, že podozrenie na korupciu majú nahlasovať nadácii Zastavme korupciu
20TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme sa venuje v etickom kódexe - nejde však o antikorupčný program
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme sa venuje v etickom kódexe - nejde však o antikorupčný program
20Tepláreň Košice, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme sa venuje v etickom kódexe - nejde však o antikorupčný program
20TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nemá program
20THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
20TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie tému korupcie rieši iba okrajovo v etickom kódexe
20Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: v etickom kódexe tému korupcie priamo nezmieňuje
20Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
20Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
20Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: problematiku riešime prostredníctvom externej spoločnosti
20TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
20Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
20Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
20Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
20Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
20Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie antikorupčný program nemá - zákaz prijímania úplatkov zamestnancami sa spomína v etickom kódexe, deklarácia o odmietnutí všetkých foriem korupčného správania - v správe o spoločensky zodpovednom podnikaní
20Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie etický kódex obsahuje iba zákaz korupcie
20Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: etický kódex - v ňom sa téma nezmieňuje
20Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie na otázku neodpovedala
20Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpovedali, že to riešia v etickom kódexe, ten zmienku o téme neobsahuje
20Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie na otázku neodpovedali
20Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
20Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: Protikorupčný program je vo fáze spracovania
20Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie tému rieši okrajovo v etickom kódexe
20Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte