IV.8. Má spoločnosť dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho?

 
Názov
Kategória
IV.8
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.áno poskytli ako prílohu
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.áno Procesná smernica - Riadenie ľudských zdrojov
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno smernica Riadenie ľudských zdrojov zaslané v prílohe
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno Smernica o výbere a prijímaní zamestnancov - zaslaná ako príloha
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno interný predpis Prijímanie zamestnancov -zaslaný ako príloha
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno poskytli znenie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.áno organizačná smernica Obsadzovanie pracovných miest (zaslaná ako príloha) - popisuje proces, interný vs. externý výber, proces výberového konania a pod.
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
4 b.áno smernica Obsadzovanie prac. miest - zaslané ako príloha
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.áno Smernica o výberových konaniach zaslaná ako príloha
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.áno Pracovný poriadok zaslaný - popisuje proces výberu
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.áno interný dokument "Personálne činnosti" - sprístupnená príslušná časť o výberových konaniach
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno smernica Pracovný pomer, opisuje aj postup pri prijímaní - vybrané časti zaslané ako príloha
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.áno Postup obsadzovania voľných pracovných miest zaslaný ako príloha
1Vadaš s.r.o.
mestská
4 b.áno Smernica o výbere zamestnancov - zaslaná ako príloha - popisuje proces a výberové konanie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.áno Smernica pre výberové konania na funkcie riaditeľov organizačných štruktúr - zaslané ako príloha, ostatné pozície podľa kvalifikácie
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.áno Smernica Personálne pravidlá -zaslaná ako príloha - popisuje proces obsadenie, interné vs. externé a pod.
18Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.čiastočne poskytli Pracovný poriadok, ktorý uvádza kvalifikačné predpoklady a pod., neuvádza spôsob výberového konania
18Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne iba Pracovný poriadok a Karta pracovného miesta - nepopisuje možné spôsoby výberu, externé vs. interné výberové konanie, zverejnenie ponuky a pod.
18Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne smernica ku kvalifikácií - popisuje predpoklady, nie procesy, neurčuje na ktoré miesta je potrebné výberové konanie a pod.
18Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.čiastočne Organizačný poriadok - zaslaný ako príloha, popisuje potrebnú kvalifikáciu jednotlivých pozícií, ale nepopisuje proces výberu
18Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne dokument s kvalifikačnými podmienkami - overenie obvykle preskúšaním, nie proces výberového konania, zverejnenie ponuky a pod.
18Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.čiastočne Katalóg typových miest - poskytli ako prílohu, nepopisuje proces výberu
18Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.čiastočne spoločnosť má interný predpis, ktorý neposkytla, no v skratke opísala postup obsadzovania
18Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.čiastočne sprístupnili Organizačná smernicu a katalóg prac. miest - nepopisuje proces výberu
18Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne Organizačný poriadok - zaslaný ako príloha, popisuje pracovnú zodpovednosť na jednotlivých miestach, ale nepopisuje proces výberu zamestnancov
18Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.čiastočne poskytnutá Systematizácia pracovných miest, nepopisuje proces výberu
18Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.čiastočne majú Katalóg pracovných miest, ktorý nepopisuje proces výberu
Priemer
0,9 b.
29Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie uviedli, že majú Organizačnú štruktúru a Vnútroorganizačný poriadok - dokumenty neposkytli
29AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie proces výberu nie je formalizovaný + organizačný poriadok k nahliadnutiu
29Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie požiadavky podľa charakteristiky miesta
29Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie má vnútroorganizačnú smernicu, ktorú neposkytla
29EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, ale vždy využíva výberové konania
29ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie odpovedala, že má Katalóg pracovných miest, ktorý nesprístupnila
29Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
29Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie Smernica o odmeňovaní - príloha o kvalifikačných predpokladoch (nie o procese prijímania) - neposkytli
29Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
29Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie má vnútroorganizačné smernice, ktoré neposkytla
29Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie Katalóg pozícií - požiadavky , interný dokument nesprístupnila
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali otázka 1.14 v odpovedí chýba
29Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie interné dokumenty nesprístupnili
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
29MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, obsadzovanie miest riešia podľa aktuálnych potrieb
29MsBP
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie výber na základe odbornej spôsobilosti
29Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie väčšinou robotnícke profesie
29Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie Katalóg pracovných pozícií - uviedli, že autor nedal súhlas na sprístupnenie
29Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
29Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali uviedli, že nie sú povinní odpovedať
29Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie má Katalóg pracovných miest, no neposkytla
29Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie existuje interný dokument, ktorý popisuje postupy a popis pojmov, ale nebol sprístupnený. Iba krátky opis procesu
29Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie interný dokument nesprístupnili
29Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
29Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
29Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, riadi sa legislatívou
29Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, vychádza z pracovných náplní
29Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie smernica Personálna práca, nebola sprístupnená
29TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
29Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie Organizačný poriadok a Pracovný poriadok, nesprístupnili
29Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
29Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
29Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá dokument s postupom, riadi sa kvalifikáciou na danú pozíciu
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
29Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
29Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť dokumenty neposkytla, uviedla, že sa riadi manažérskym systémom podľa ISO noriem
29Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
29Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie nemá osobité pravidlá, opis zaužívaného postupu
29Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
29Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, funkcie obsadzované na základe kvalifikácie
29Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
29Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
29Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie metodické pokyny a Katalóg pracovných pozícií neboli sprístupnené
29Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte