I.8. Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky?

 
Názov
Kategória
I.8
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
5 b.áno strana 11, 18 a 25 viď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strana 23, 30, 36, 42, 136 viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
5 b.áno strana 13 viď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5 b.áno strana 6, 17, 21 a 23 viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno strana14-17viď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
5 b.áno strana 24, 38, 48-50, 53 viď link viď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
5 b.áno strana 11, 12, 14, 24 a 30 viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strany 10-15 viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 b.áno strana 6-10, 12, 16-18, 22, 35-43 viď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
5 b.áno strana 6, 7, 9, 10 viď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
5 b.áno strana 18, 27, 28, 33-35 a 37 viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
5 b.áno strana 4, 38, 39, 48-50, 52-56 viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strana 17, 19, 30-37 viď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
5 b.áno strana 6-9 viď link
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
5 b.áno Výročná správa strana 8, 14 a 20 viď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
5 b.áno strana 24, 26, 57, 68, 86-88 viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
5 b.áno strany 15, 16, 26, 35, 42, 43, 45 viď link
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
5 b.áno strana 6-8, 23-27, 31 viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
5 b.ánoviď link viď link výročná správa str. 14-18
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
5 b.áno strana 4, 15-22, 27-34 viď link
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
5 b.áno strana 9, 15-21 viď link
1Vadaš s.r.o.
mestská
5 b.áno strana 7, 12-37 viď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
5 b.áno strana 10, 14-25 viď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
5 b.áno strana 9-13, 16-23, 26 viď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
5 b.áno strana 16, 26-33, 40 a 44 viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strana 11-18, 20-25, 32 viď link
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
5 b.áno strana 6-13, 17-18 viď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno strana 18-19, 28-33, 36-42 viď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
5 b.áno strana 7-17 viď link
Priemer
3,18 b.
30Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 21, 6, chýba porovnanie vlastnej činnosti viď link
30Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 13, chýba porovnanie počtu zamestnancov za tri roky viď link
30Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2,5 b.čiastočne strana 3, chýba porovnanie vlastnej činnosti, počet zamestnancov za dva roky viď link
30BARDTERM, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 5 a 6 porovnanie len za 2 roky a str. 13 viď link viď link
30BIONT, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 8, porovnanie vlastnej činnosti iba za dva roky na str. 5, viď link
30Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 28, 50 a 56, porovnanie vlastnej činnosti len za 2 roky viď link
30Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 4, 8, 15-21, porovnanie len za 2 roky viď link
30Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 5, 15, 22, porovnanie niektorých ukazovateľov len za 2 roky viď link
30CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočneviď link porovnanie finančnčých ukazovateľov a počtu zamestnancov na str.10, chýba porovnanie informácií o vlastnej hosp. činnosti
30Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 9, 10, 16, 18 a 19, porovnanie len za 2 roky viď link
30Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 17, 39 - 41 porovnanie zamestnancov za dva roky viď link
30Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne za 3 roky len nefinančné ukazovatele, str. 16 viď link
30EMKOBEL, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne sekcie 2 a 9, chýba porovnanie počtu zamestnancov
30Enerbyt s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 5-7, 14, chýba porovnanie počtu zamestnancov viď link
30ENERGO-SK, a.s.
župná
2,5 b.čiastočne strana 13-22, 24, porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky viď link
30Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne strana 11, 17-37, 99, porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky viď link
30Horezza, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne VS 2018 porovnanie finančných ukazovateľov str. 13 viď link
30Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočneviď link
30Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 19, 27, 40-42, chýba porovnanie počtu zamestnancov viď link
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 9-16, chýba porovnanie počtu zamestnancov viď link
30Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 22 a 25, chýba porovnanie počtu zamestnancov a vlastnej činnosti viď link
30Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov a porovnanie finančných ukazovateľov za 3 roky viď link viď link
30Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne strana 9, 10, 17, 20 a 22-25, porovnanie počtu zamestnancov iba za dva roky viď link
30Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba konkrétnejšie porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov, strana 5-7, 11 a 13 viď link
30MBB a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne strana 12-17, 40 - porovnanie zamestnanosti len dva roky, chýba porovnanie predmetu činnosti viď link
30MH Invest, s.r.o.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a predmetu str. 6 a 7, dva roky porovnanie zamestnanosti str. 5 viď link
30Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov len za 2 roky od str. 53 a predmet str. 39, chýba porovnanie zamestnanosti viď link
30MsBP
mestská
2,5 b.čiastočne strana 7-10, porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, viď link
30Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov za 3 roky, strana 5-11, 13, 14, 28 viď link
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie finančných ukazovateľov za 3 roky, strana 23, 24, 28-39, 91 viď link
30Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie finančných ukazovateľov, strana 17-34 viď link
30Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne chýbajú údaje z roku 2016, kedy spoločnosť vznikla, strana 8-11 viď link
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, strana 9, 11, 18-19 viď link
30Prešov REAL, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, zvyšné porovnanie len za 2 roky viď link
30Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2,5 b.čiastočne porovnávanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 10, 150, 152, 153, 175-177, 223, 258-301 viď link
30Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, zvyšné porovnanie len za 2 roky, strana 7-10 viď link
30Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie finančných ukazovateľov , strana 8-11, počet zamestnancov str. 12 viď link
30Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne finančné ukazovatele a zamestnanosť neporovnávajú, vývoj počtu pohľadávok vo výročnej správe 2018 str. 6
30Slovenská pošta, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov a detailnejšie porovnanie vlastnej činnosti, strana 29, 40 - 43 viď link
30Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov za tri roky VS strana 38, 46, 49, 52-56, 73 viď link finančné ukazovatele samostatný dokument viď link
30Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie iba za dva roky, chýba porovnanie vlastnej hosp. činnosti strana 9, 30, 31, 21 viď link
30Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne iba porovnanie finančných ukazovateľov za 2 roky, strana 7-11 viď link
30Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov a vlastnej činnosti len za 2 roky, strana 35, 36, 38 a 43 viď link
30SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2,5 b.čiastočne iba porovnanie finančných ukazovateľov za 2 roky, strana 15, 16 viď link
30Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 15, 39 viď link
30Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne finančné ukazovatele a zamestnanosť len za 2 roky, chýba vlastná činnosť, strana 14 , 26, 42, 46 viď link
30Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne len porovnanie finančných ukazovateľov a zamestnancov za 2 roky, strana 8, 25 viď link
30Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, chýba vlastná činnosť, strana 7-9, 24 viď link
30Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne porovnanie vlastnej činnosti len za 2 roky, strana 7-14 viď link
30Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne len čiastočné porovnanie vlastnej činnosti, strana 9, 17 a 19 viď link
30Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie vlastnej činnosti, zamestnanosť len za 2 roky, strana 22, 26-31 viď link
30TEHOS, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne porovnania len za 2 roky, strana 5, 6 a 21 viď link
30TERMÁL s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 16, 26-36, 39 viď link
30TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne len čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov, strana 12-17
30Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne neúplné porovnanie počtu zamestnancov a vlastnej hospodárskej činnosti, strana 4, 25-26, 28-30 viď link
30Transpetrol, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov, strana 18, 20, 22, 46-53 viď link
30Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne len porovnanie zamestnancov a čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov, strana 12-15 viď link
30Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 7, 16-21, 37 viď link
30Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie zamestnancov za 3 roky, strana 18, 22, 33-40, 61 viď link
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne len porovnanie vlastnej činnosti za 3 roky, strana 5, 6 viď link
30Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov a finančných ukazovateľov za 3 roky, strana 7, 8, 11-13 viď link
30Verejné prístavy, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie počtu zamestnancov za 3 roky, strana 13-15, 18-25 viď link
30Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne iba čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov a vlastnej činnosti, strana 16, 17, 19, 30, 31 viď link
30Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne chýba porovnanie finančných ukazovateľov za 3 roky, strana 6-8, 10 viď link
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa obsahuje len čiastočné porovnanie finančných ukazovateľov vlastnej činnosti, strana 4, 9, 11, 42-46, 50, na stránke je však prehľadné porovnanie, chýba porovnanie počtu zamestnancov viď link
30Železnice Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne všetky porovnania len za 2 roky, strana 15-22 viď link
30Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 8-10, 12, 15 viď link
30Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie finančných ukazovateľov a počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 14, 20-24 viď link
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne porovnanie počtu zamestnancov len za 2 roky, strana 9-21 viď link
99Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
99Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie žiadne porovnanie viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte