I.6. Sú na stránke spoločnosti zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či nefinančné ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie?

 
Názov
Kategória
I.6
 
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj plán nefinančných ukazovateľov na nasledujúci rok na str.13 a 14, finančné plány v rámci rozpočtu viď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5 b.áno výročná správa 2018 na str. 22, 24, vybrané ukazovatele podnikateľského plánu - príloha č.3
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola venovaná vývoju v roku 2019 sumarizujúca plány v oblasti finančných a nefinančných ukazovateľov na str. 52 a 53
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno napr. výročná správa 2017 na str. 31
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj Podnikateľský zámer na rok 2019, vrátane plánov výsledku hospodárenia a pod. od str.74
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
5 b.áno podnikateľský plán viď link výročná správa 2018 - na str. 53 a 54 výhľad hospodárenia spoločnosti a očakávané investičné akcie na rok 2019
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
5 b.áno napr. výročná správa 2018 na str. 302, súčasťou rozpočtu je Programová koncepcia - vysielanie, pomer programov, relácií, vysielací čas a pod. viď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola Zámery spoločnosti pre nasledujúce obdobie, kde sú formulované ciele týkajúce sa jej činnosti, aj naplánované výnosy a hospodársky výsledok
1TEHOS, s.r.o.
mestská
5 b.áno napr. výročná správa 2017 na str. 4
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj očakávanie hosp. a fin. situácie na str. 22, investičný plán na str. 17 a iné
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
5 b.áno súčasťou VS 2017 je prognóza finančných ukazovateľov str. 25-26 a stať Rozvoj spoločnosti str. 29
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
5 b.áno v rámci výročnej správy 2018 v kapitole Plány a plnenie úloh na str. 28
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
5 b.áno kapitola Očakávaný vývoj obsahuje konkrétne finančné ukazovatele aj ťažbu dreva str. 11
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
5 b.áno napr. výročná správa 2018 na str. 30 a 31
15Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe za rok 2018 sú definované ciele podniku bez bližších podrobností a termínov realizácie
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2,5 b.čiastočne iba plány finančných ukazovateľov
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe zmienka o pláne na pripojenie nového tepelného výkonu na str.63, viď link
15Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe plánujú, na čo sa treba zamerať pri správe bytového fondu, nebytových priestorov a ďalších oblastiach
15Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe definované ciele spoločnosti na nasledujúci rok od str. 25
15Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne plán nefinančných ukazovateľov napr. vo výročnej správe 2017, str. 66 a 67
15Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne plán nefinančných ukazovateľov napr. vo výročnej správe 2018, str. 42
15Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne plán nefinančných ukazovateľov spoločnosti napr. vo výročnej správe 2018 na str. 23 a 24
15Enerbyt s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 - výhľady tepelného hospodárstva na str. 9 a všeobecný plán nefinančných ukazovateľov na str. 15
15Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je podnikateľský zámer na rok 2019 s plánom nefinančných ukazovateľov
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje na str. 81 plán zisku na nasledujúci rok
15Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 sú ja hlavné investičné zámery spoločnosti na nasledujúci rok na str. 20
15MBB a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj stručný opis vývoja a investičných zámerov spoločnosti na nasledujúci rok na str. 25
15MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2017 je aj odhad tržieb na rok 2018 na str. 9
15Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe všeobecné plány v časti Budúci vývoj + Emisný plán viď link
15Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2017 je aj plán v niektorých oblastiach týkajúcich sa predmetu podnikania
15Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je plán výnosov a zisku na nasledovný rok
15Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj plán investícií na rok 2019 na str. 18 a zámery spoločnosti na str. 21
15Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 stručný opis investičných zámerov spoločnosti na str. 14 a 15
15Prešov REAL, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne napr. výročná správa 2017 obsahuje na str. 22 kapitolu Predpoklad budúceho vývoja spoločnosti, napr 16. tis parkovacích miest
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje stručné informácie o rozvoji a budúcom vývoji činnosti spoločnosti na str. 62 a 64 a plánované úspory
15Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola Predpokladaný budúci rozvoj podniku od str. 47 vrátane investičných akcií
15SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje plán ekonomických ukazovateľov - výnosov a zisku na rok 2019 na str. 29 a 37
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola Predpokladaný budúci vývoj činnosti na rok 2019 na str. 73 vrátane investičných zámerov
15Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne na webe v časti vízie a ciele spoločnosti viď link vo výročnej správe 2018 stručný opis v kapitole Strategický zámer spoločnosti na str. 14
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je kapitola Predpoklad budúceho vývoja na str. 9
15Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne zápis zo zasadnutia správnej rady z 24.1.2019 obsahuje návrh rozpočtu na 2019
15Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola Podnikateľský zámer pre rok 2019 na str. 9
15Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne stručne v kapitole Vízie a ciele na rok 2019 na str. 36 vo výročnej správe 2018
15Železnice Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje informácie o niektorých plánovaných investíciách, aj plán kapitálových výdavkov na str. 80
15Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 iba stručný výpočet v časti Strategické zámery na str. 16, na webe v časti Stratégia a ciele napr. plány obnovy vozidlového parku či digitalizácie
Priemer
1,48 b.
46AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
46Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecná zmienka o predpokladanom vývoji vo výročnej správe 2018 na str. 22, podnikateľský plán nie je zverejnený
46BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť nezverejňuje na webe takéto plány ani výročné správy
46BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
46Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 10.9.
46Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výročná správa obsahuje hospodársky plán na nasledujúci rok a plán investícií, nie je však zverejnená na stránke spoločnosti
46CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť nezverejňuje na webe výročné správy
46Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
46EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
46ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
46Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
46Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie stručný a všeobecný opis budúceho výhľadu na str. 30 vo výročnej správe 2018
46Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
46Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecný opis výhľadu na rok 2019, v prelinku na výročnú správu 2018 str. 32
46Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
46Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie iba stručné a všeobecné zámery, napr. v príhovore predsedu predstavenstva k výročnej správe 2018
46Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba stručný opis krátkodobých zámerov v príhovore predsedu predstavenstva
46MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
46MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba všeobecný odsek s názvom Predpokladaný vývoj spoločnosti
46Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
46Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 sú iba stručné a všeobecné zámery na rok 2019 na str. 40
46Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
46Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
46Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie súčasťou textovej verzie výročnej správy 2018 iba stručné a všeobecné zámery na str. 17
46Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 iba stručné a všeobecné informácie o predpokladanom vývoji činnosti na str. 15
46Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
46Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2017 je iba stručná a všeobecná pasáž o budúcom vývoji na str. 6
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba stručný a všeobecný výpočet rozvojových úloh pre rok 2019 v kapitole Záver
46Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie vo výročnej správe 2018 iba všeobecná časť Predpokladaný vývoj spoločnosti
46TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9., výročná správa nie je na stránke
46THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
46Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba všeobecná kapitola Budúci vývoj spoločnosti na str. 42
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba všeobecná kapitola Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti na str. 23
46TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie výročná správa 2018 len vágne spomína investičné zámery v kapitole Záver na str. 18
46Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie kapitola Východiská pre rok 2019 na str. 32 neobsahuje ciele ani plánované aktivity
46Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
46Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
46Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie súčasťou výročnej správa 2018 iba všeobecná kapitola Stratégia a ciele spoločnosti na str. 6
46Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 iba stručný a všeobecný popis očakávaného budúceho vývoja na str. 14
46Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2017 je iba všeobecná kapitola Plánované predpoklady činnosti na rok 2018 na str. 15
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte