III.6. Má spoločnosť pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich?

 
Názov
Kategória
III.6
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
4 b.áno postupuje podľa smernice ministerstva o nakladaní s majetkom štátu viď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.áno zaslaný ako príloha
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.áno smernica "Majetok" a "Predaj nehnuteľného majetku"
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno postupuje podľa Štatútu mesta Košice viď link
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
4 b.áno Zásady hospodárenia s majetkom mesta, VZN a ďalšie - zaslané ako príloha
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno interný predpis Vyraďovanie majetku - zaslaný ako príloha
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
4 b.áno Organizačná smernica 10/2017 zaslaná ako príloha
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
4 b.áno riadi sa legislatívou a nakladaní s majetkom štátu viď link viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno ako prílohu zaslali interné dokumenty o prevode majetku
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.áno Štatút mesta Košice, siedma časť viď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
4 b.áno zákon 92/1991 viď link
1MsBP
mestská
4 b.áno Smernica o prenájme priestorov viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
4 b.áno riadi sa legislatívou viď link viď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno poskytli ako prílohu
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
4 b.áno poskytli
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.áno interné dokumenty sprístupnili ako prílohu
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
4 b.áno VZN viď link trhový poriadok a cenník prenájmov viď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
4 b.áno Nakladanie s prebytočným majetkom zaslané ako príloha
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.áno poskytli niekoľko interných dokumentov, predovšetkým Nakladanie s dlhodobým majetkom
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
4 b.áno Odpredaj nehnuteľného majetku a ďalšie smernice ako príloha
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
4 b.áno nemá osobitné pravidlá, riadi sa Pokynom ministra ŽP 5/2017-8.3. - zaslaný v prílohe
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
4 b.áno nemá osobité pravidlá, riadi sa legislatívou viď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.áno Pravidlá pre predaj nehnuteľného majetku - zaslaný ako príloha
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
4 b.áno riadi sa internou smernicou mesta Prievidza - Zásady hospodárenia s majetkom mesta - zaslané ako príloha
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.áno riadi sa Štatútom mesta Košice viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno časti interných noriem sprístupnené
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.áno dokument Vyraďovanie a odpredaj majetku poskytli ako prílohu
1Vadaš s.r.o.
mestská
4 b.áno postupujú v súlade s VZN mesta Štúrovo viď link obvykle dražby
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.áno legislatíva a Majetkoprávne vysporiadanie stavieb a pozemkov zaslané ako príloha
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.áno riadi sa legislatívou viď link a metodickým pokynom vydaným ministerstvom
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno Metodický pokyn GR k nakladaniu s majetkom štátu - zaslané ako príloha
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.áno obsiahnuté v Stanovách - zaslané ako príloha
35Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.čiastočne pri prenájme sa riadi Zásadami nakladania s majetkom BBSK, pre predaj vlastného majetku nemá pravidlá
35Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.čiastočne prenájom reklamných plôch podľa zverejneného cenníka
35Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.čiastočne podľa stanov určený proces zverejnenia, nie rozhodovanie o majetku
35Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne nemá osobité pravidlá, ale postupuje v zmysle stanov - nad určitú hodnotu rozhoduje valné zhromaždenie
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.čiastočne riadi sa podľa stanov, ktoré oblasť nakladania s majetkom čiastočne upravujú, osobitné pravidlá nemajú
35Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.čiastočne riadi sa podľa stanov a čiastočne spracované v Katalógu služieb, nemá osobité písomné pravidlá viď link
Priemer
1,53 b.
41AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá, postupuje na základe žiadostí a cenníka
41Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie má vnútroorganizačnú smernicu, ktorú neposkytla
41Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá osobité písomné pravidlá, riadi sa legislatívou
41EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá, uviedli, že používajú verejné ponukové konanie alebo rozhodnutie akcionára
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
41Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie smernice MDV SR, nesprístupňuje (paragraf 3 ods.2)
41Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, realizuje podľa štatútu
41Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, riadi sa legislatívou
41MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
41MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá
41Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie má interný predpis, ale neposkytla ho (infozákon §3 ods.2) +osobité zákony
41Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá špecifické pravidlá
41Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie niekoľko dokumentov - neposkytli - uvádzajú, že autori nedali súhlas na zverejnenie
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie neposkytli, Smernica k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
41Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie má pravidlá, neposkytli
41Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie podľa odpovede "spoločnosť nepredáva a neprenajíma majetok a nemá takéto pravidlá", ale 2018 predaj realizovali
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie interné dokumenty neposkytli
41Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie interné pravidlá, ktoré neposkytla
41Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá osobité pravidlá, podľa Zakladacej listiny schvaľuje Dozorná rada
41SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, riadi sa legislatívou
41Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
41Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
41Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie poskytli stručný opis postupu, interné dokumenty neposkytli
41Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie predáva len vyradený majetok, pri prenájme spracované cenové výmery
41TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
41Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, riadi sa legislatívou
41Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
41Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
41Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nemá osobité pravidlá, prevody realizuje v zmysle Stanov, ktoré neposkytla
41TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
41Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
41Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
41Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
41Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, prevody schvaľuje MsZ
41Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
41Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie v zmysle stanov a interných smerníc, ktoré nesprístupnili
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
41Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
98Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
98Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
98Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte