I.9. Zverejňuje spoločnosť na stránke informácie o dotáciách a príspevkoch obdržaných od štátu, mesta, Európskej únie alebo iných inštitúcií (napríklad granty, záruky, pôžičky)?

 
Názov
Kategória
I.9
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno v dotazníku uviedli dotácie z EÚ viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno na stránke a vo výročnej správe, strana 16, 20, 21 viď link viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno vo výročnej správe str. 7 a v rámci poznámok k účtovnej závierke, str. 49 viď link viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informácie zverejnené vo výročnej správe v Poznámkach článku II. a článku VII viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno áno, výročná správa str. 20 viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: o eurofondoch v samostatnej záložke Projekty EÚ, o mestských subvenciách vo výročných správach, strana 44 viď link viď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno strana 7, 8, 21-25, 72, 73 viď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno strana 18 viď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 15 viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno strana 37, 38, 57, 62 viď link viď link a viď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informácie sú súčasťou výročných správ, strana 16, 21 viď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: príspevky získali, informáciu o nich nezverejňujú, hoci vo výročnej správe na stranách 52 a 53 informácie sú viď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno strana 34 viď link viď link
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: o dotáciách mesta informujú v tlači a vo výročných správach, strana 14, 16, 18 a 25 viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno strana 44-49 viď link viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: o prijatých dotáciách sa informuje vo výročných správach, strana 30, 36 viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: príspevok v roku 2017 , str. 16 viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 16 viď link viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informácie zverejňuje na svojej stránke viď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno strana 259-260, 264 , 276 viď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno dlhodobé dotácie vykázané ako výnosy budúcich období, strana 19, 35 - suma je totožná s odpoveďou v dotazníku viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: o získaných eurofondoch podnik informuje na stránke v záložke Projekty a spolupráca viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno samostatná sekcia viď link a aj vo VS str.11,16,25
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno v poznámkach účtovnej závierky, strana 63 viď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: dotácia od mesta iba v roku 2016, info je vo VS 2016 str. 6 viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 31 viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno strana 49 rozpísané za všetky roky viď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno v poznámkach k účtovnej závierke, strana 65 viď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 20 viď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poznámky k účtovnej závierke, strana 39 viď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno zmluvy o sponzorskom dare a poznámky k účtovnej závierke, strana 66 viď link viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informáciu o eurofondoch čerpaných v 2016 zverejňujú viď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno strana 24 viď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: podnik informoval na webe o prijatých eurofondoch viď link viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 30 viď link viď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 24, 61 viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno VS 2018 strany 20, 26, 45 viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno vo výročnej správe 2018, str. 20-21, informácie o eurofondoch na webe v záložke O spoločnosti/Projekty EÚ viď link viď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informuje na webe o eurofondoch viď link
Priemer
1,26 b.
42Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne odpoveď z dotazníka: spoločnosť je príjemcom príspevkov, dotácií a eurofondov, zaslala zoznam - v časti EÚ fondy píše o výdajoch, nie o prijatých príspevkoch viď link
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.čiastočne príspevky v celkovej výške ako boli uvedené v dotazníku nie sú dohľadateľné, čerpanie fondu BIDSF vyjadrené ako podiel na investíciách (VS), účtovná závierka strana 48 viď link
42Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.čiastočne projekty EÚ, chýbajú však finančné čiastky viď link
42Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.čiastočne odpoveď z dotazníka: informuje na webe o eurofondoch; chýbajú však finančné čiastky viď link
46AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. aj v dotazníku uviedli, že informáciu nezverejňujú
46BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie z dotazníka: v roku 2018 získali príspevok na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, na web informáciu nedali
46ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: "spoločnosť získala dotácie od zriaďovateľa, na webe o nich neinformuje"
46Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: "informácie o príspevkoch z MFSR a ďalších banka nezverejňuje na webe"
46Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: o získaných príspevkoch informuje vo výročnej správe - výkaze ziskov a strát, nenachádzajú sa tam však ani sumy ani detaily viď link
46Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: získali v rokoch 2017 a 2018 podporu z ÚPSVaR na pracovné miesto
46Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: informácie o dotáciách sú zverejnené na stránke zakladateľa a v centrálnom registri zmlúv
46Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: dostali dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby, sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv
46MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link , na dotazník neodpovedali
46Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: informácie o dotáciách z nadriadeného ministerstva a PPA sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv a na portáli data.gov.sk
46Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: "podnik získal štátnu pomoc pre chovateľov dobytka, informáciu o tom nezverejnil"
46Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: dotácie z mesta Poprad, zverejnené na stránke mesta Poprad
46Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie informácie o dotáciách neuvádza, na otázku o nich neodpovedali
46Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie Podľa dotazníka dotácia od kraja na odvodňovací kanál, ostatné prostriedky nemajú charakter dotácie/príspevku/subvencie, na stránke nenájdené
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10.
46SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: získali dotáciu z mesta, informáciu o nej zverejňuje mesto na svojej stránke
46Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť získala dotácie, informácie zverejňuje mesto Partizánske
46THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. , na dotazník neodpovedali viď link viď link
46Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie vo výročnej správe strana 61, 85 sa uvádzajú daňové pohľadávky a dotácie, nikde sa však neuvádzajú informácie o akú dotáciu a v akej výške sa jedná viď link na dotazník neodpovedali
46Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
46Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie vo VS 2017 strana 12 príprava žiadostí , v dotazníku neodpovedali viď link
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie na dotazník neodpovedali, dáta nenájdené 16.10. viď link
69Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
69Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
69Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
69BIONT, a.s.
štátna
69Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
69Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
69CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
69EMKOBEL, a.s.
mestská
69Enerbyt s.r.o.
mestská
69Horezza, a.s.
štátna
69Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
69MH Invest, s.r.o.
štátna
69Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
69MsBP
mestská
69Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
69Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
69Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
69Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
69Slovenská pošta, a.s.
štátna
69Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
69SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
69Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
69Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
69TEHOS, s.r.o.
mestská
69TERMÁL s.r.o.
mestská
69TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
69TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
69Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
69Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
69Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte