Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

V.6. Má spoločnosť antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente?

 
Názov
Kategória
V.6
 
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
BBC
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
De Volksbank
štátna
1,5 b.áno majú samostatné oddelenie zaoberajúce sa dodržiavaním etického kódexu (Compliance department) viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
1,5 b.ánoviď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1,5 b.áno odpoveď z dotazníka: spoločnosť má spracovaný interný protikorupčný program a tiež samostatný článok v etickom kódexe, ktorý zaslala
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1,5 b.áno smernica ministerstva o riadení korupčných rizík 8004/20019
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Posti Group Corporation
štátna
1,5 b.áno strana 6 viď link
1
Postnord
štátna
1,5 b.áno whistleblowing systém viď link
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1,5 b.áno odpoveď z dotazníka: spoločnosť má metodický pokyn pre riadenie korupčných rizík a pripravuje ďalší interný predpis o prijatých opatreniach pre riadenie korupcie, viď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
1,5 b.ánoviď link viď link
1
Transpetrol, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
1,5 b.áno strana 23 viď link
1
Vattenfall
štátna
1,5 b.áno zdroje pre identifikáciu potenciálne neetickej situácie viď link viď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
VR Group
štátna
1,5 b.áno požadujú dodávateľov súhlasiť s viď link viď link
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1,5 b.ánoviď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1,5 b.áno na webe viď link protikorupčný program rieši spoločnosť aj v rámci etického kódexu
27
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0,75 b.čiastočne stručné zásady v rámci protikorupčnej politiky viď link - obsiahnuté aj v etickom kódexe - článok XII.
27
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0,75 b.čiastočne na webe informuje, že má prijatý Program prevencie trestnej zodpovednosti, antikorupčné opatrenia nešpecifikujú viď link
Priemer
0,34 b.
29
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
29
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nieviď link
29
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie samostatný program nemá, v etickom kódexe sa téme nevenuje
29
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
29
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
29
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: máme smernicu o oznamovaní protispoločenskej činnosti
29
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie zaslaný etický kódex obsahuje deklarácia, že BVS odsudzuje korupciu a jej definíciu - nejde o antikorupčný program
29
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie v dotazníku bez odpovede
29
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie v etickom kódexe spoločnosť deklaruje antikorupčné správanie - nejde o antikorupčný program
29
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie v poskytnutom etickom kódexe sa téme korupcie nevenujú
29
ČD Cargo, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
29
ČEPS, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
29
České dráhy, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
29
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka - nie
29
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie v etickom kódexe je samostatný oddiel Úplatkárstvo a korupcia - nejde o antikorupčný program viď link
29
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie samostatný program nemajú, v etickom kódexe sa téme nevenujú
29
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie v etickom kódexe je deklarácia o aktívnom vystupovaní proti korupcii - nejde o antikorupčný program
29
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka - riadia sa zákonmi
29
Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie v etickom kódexe zakazuje ponúkanie a prijímanie úplatkov - nejde o antikorupčný program
29
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie v pracovnom poriadku sa prijímanie úplatkov považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny
29
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
29
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: podnik má spracovanú smernicu podľa zákona 307/2014 - nejde o antikorupčný program
29
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
29
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nedisponujú podobnou smernicou
29
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť nemá prijatý takýto program
29
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: v súčasnosti sa vypracováva
29
MBB a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: uplatňujú etický kódex zakladateľa Mesta Banská Bystrica - nejde o antikorupčný program
29
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie samostatný program nie je, etický kódex o korupcii nehovorí
29
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
29
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nedisponuje samostatným antikorupčným programom
29
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: podnik je zapojený do tvorby rezortného protikorupčného programu
29
MsBP
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nemá program
29
NI Water
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
29
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie v etickom dotazníku sú zakázané postupy, ktoré by bolo možné považovať za korupciu - nejde o antikorupčný program
29
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: v etickom kódexe je samostatná kapitola úplatkárstvo a korupcia zakazujúca takéto praktiky - nejde o antikorupčný program
29
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
29
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
29
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: korupciu okrajovo riešia v etickom kódexe
29
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie v etickom kódexe iba zakazuje prijímanie úplatku a podplácanie
29
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
29
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
29
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie v zaslanom úryvku z etického kódexu sa korupcia nerieši
29
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
29
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nemá antikorupčný program
29
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie nemá antikorupčný program, interné smernice sa téme nevenujú
29
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nemá
29
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
29
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
29
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme sa venujeme v etickom kódexe - nejde o antikorupčný program
29
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme ochrany pred korupciou sa venuje Kódex profesionálnej etiky zamestnancov
29
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť má etický kódex - v ňom tému korupcie nerieši
29
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť má prijatý kódex správania zamestnancov
29
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: etický kódex spoločnosť nezverejňuje, ani ho nesprístupnila TIS
29
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: antikorupčný program je upravený v etickom kódexe - téma sa tam nezmieňuje
29
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: tvrdia, že program majú, nesprístupnili ho
29
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
29
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: v kódexe etiky, pracovnom poriadku ani smernici o vybavovaní sťažností - tému korupcie neriešia
29
Stadtwerke München
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie vágny a všeobecný popis, strana 6, 7 viď link
29
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky uvedené v dotazníku, dáta nenájdené 4.10.
29
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené 4.10.
29
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
29
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť odkázala na jej smernicu o protispoločenskej činnosti
29
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: etický kódex - v ňom sa téma nezmieňuje
29
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: zamestnanci boli na porade v roku 2014 poučení, že podozrenie na korupciu majú nahlasovať nadácii Zastavme korupciu
29
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme sa venuje v etickom kódexe - nejde však o antikorupčný program
29
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme sa venuje v etickom kódexe - nejde však o antikorupčný program
29
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: téme sa venuje v etickom kódexe - nejde však o antikorupčný program
29
Teplárny Brno, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.11. viď link
29
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: nemá program
29
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
29
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie tému korupcie rieši iba okrajovo v etickom kódexe
29
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: v etickom kódexe tému korupcie priamo nezmieňuje
29
Transport for London
mestská
0 b.nieviď link
29
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
29
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
29
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: problematiku riešime prostredníctvom externej spoločnosti
29
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
29
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemajú
29
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: program nemáme
29
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
29
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
29
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie antikorupčný program nemá - zákaz prijímania úplatkov zamestnancami sa spomína v etickom kódexe, deklarácia o odmietnutí všetkých foriem korupčného správania - v správe o spoločensky zodpovednom podnikaní
29
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie etický kódex obsahuje iba zákaz korupcie
29
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: etický kódex - v ňom sa téma nezmieňuje
29
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie na otázku neodpovedala
29
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpovedali, že to riešia v etickom kódexe, ten zmienku o téme neobsahuje
29
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie na otázku neodpovedali
29
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
29
Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: Protikorupčný program je vo fáze spracovania
29
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie tému rieši okrajovo v etickom kódexe
29
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené na webe 4.10.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte