Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.9. Zverejňuje spoločnosť na stránke informácie o dotáciách a príspevkoch obdržaných od štátu, mesta, Európskej únie alebo iných inštitúcií (napríklad granty, záruky, pôžičky)?

 
Názov
Kategória
I.9
 
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
2 b.áno strana 62 viď link
1
BBC
štátna
2 b.áno strana 61, 91, 156, 189, 190 viď link
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno v dotazníku uviedli dotácie z EÚ viď link
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno na stránke a vo výročnej správe, strana 16, 20, 21 viď link viď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
2 b.áno strana 57-59 viď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
2 b.áno strana 95 viď link viď link
1
De Volksbank
štátna
2 b.áno strana 30 viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
2 b.áno strana 29, 44, 45, 67 viď link viď link
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno vo výročnej správe str. 7 a v rámci poznámok k účtovnej závierke, str. 49 viď link viď link
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informácie zverejnené vo výročnej správe v Poznámkach článku II. a článku VII viď link
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno áno, výročná správa str. 20 viď link
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: o eurofondoch v samostatnej záložke Projekty EÚ, o mestských subvenciách vo výročných správach, strana 44 viď link viď link
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno strana 7, 8, 21-25, 72, 73 viď link
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno strana 18 viď link
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 15 viď link
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno strana 37, 38, 57, 62 viď link viď link a viď link
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informácie sú súčasťou výročných správ, strana 16, 21 viď link
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: príspevky získali, informáciu o nich nezverejňujú, hoci vo výročnej správe na stranách 52 a 53 informácie sú viď link
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno strana 34 viď link viď link
1
MBB a.s.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: o dotáciách mesta informujú v tlači a vo výročných správach, strana 14, 16, 18 a 25 viď link
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
2 b.áno strana 44-49 viď link viď link
1
NI Water
štátna
2 b.áno strana 67, 96, 126, 152 viď link
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: o prijatých dotáciách sa informuje vo výročných správach, strana 30, 36 viď link
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: príspevok v roku 2017 , str. 16 viď link
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 16 viď link viď link
1
Posti Group Corporation
štátna
2 b.áno strana 24 viď link
1
Postnord
štátna
2 b.áno strana 84 viď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informácie zverejňuje na svojej stránke viď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno strana 259-260, 264 , 276 viď link
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno dlhodobé dotácie vykázané ako výnosy budúcich období, strana 19, 35 - suma je totožná s odpoveďou v dotazníku viď link
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: o získaných eurofondoch podnik informuje na stránke v záložke Projekty a spolupráca viď link
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
2 b.áno strana 86, 101, 147 viď link
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno samostatná sekcia viď link a aj vo VS str.11,16,25
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno v poznámkach účtovnej závierky, strana 63 viď link
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: dotácia od mesta iba v roku 2016, info je vo VS 2016 str. 6 viď link
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno strana 31 viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno strana 49 rozpísané za všetky roky viď link
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
2 b.áno strana 21, 50 viď link viď link
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno v poznámkach k účtovnej závierke, strana 65 viď link
1
Transport for London
mestská
2 b.ánoviď link
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 20 viď link
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poznámky k účtovnej závierke, strana 39 viď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno zmluvy o sponzorskom dare a poznámky k účtovnej závierke, strana 66 viď link viď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informáciu o eurofondoch čerpaných v 2016 zverejňujú viď link
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
2 b.ánoviď link
1
Vattenfall
štátna
2 b.áno strana 25, 112 viď link
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.ánoviď link
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno strana 24 viď link
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: podnik informoval na webe o prijatých eurofondoch viď link viď link
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 30 viď link viď link
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno strana 24, 61 viď link
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno VS 2018 strany 20, 26, 45 viď link
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno vo výročnej správe 2018, str. 20-21, informácie o eurofondoch na webe v záložke O spoločnosti/Projekty EÚ viď link viď link
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno odpoveď z dotazníka: informuje na webe o eurofondoch viď link
Priemer
1,31 b.
57
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne odpoveď z dotazníka: spoločnosť je príjemcom príspevkov, dotácií a eurofondov, zaslala zoznam - v časti EÚ fondy píše o výdajoch, nie o prijatých príspevkoch viď link
57
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
1 b.čiastočne príspevky v celkovej výške ako boli uvedené v dotazníku nie sú dohľadateľné, čerpanie fondu BIDSF vyjadrené ako podiel na investíciách (VS), účtovná závierka strana 48 viď link
57
Stadtwerke München
mestská
1 b.čiastočne nepopisuje sa pôvod grantov, strana 2, 35, 37, 48 viď link
57
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.čiastočne projekty EÚ, chýbajú však finančné čiastky viď link
57
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.čiastočne odpoveď z dotazníka: informuje na webe o eurofondoch; chýbajú však finančné čiastky viď link
62
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. aj v dotazníku uviedli, že informáciu nezverejňujú
62
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie z dotazníka: v roku 2018 získali príspevok na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, na web informáciu nedali
62
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: "spoločnosť získala dotácie od zriaďovateľa, na webe o nich neinformuje"
62
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: "informácie o príspevkoch z MFSR a ďalších banka nezverejňuje na webe"
62
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: o získaných príspevkoch informuje vo výročnej správe - výkaze ziskov a strát, nenachádzajú sa tam však ani sumy ani detaily viď link
62
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: získali v rokoch 2017 a 2018 podporu z ÚPSVaR na pracovné miesto
62
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: informácie o dotáciách sú zverejnené na stránke zakladateľa a v centrálnom registri zmlúv
62
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: dostali dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby, sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv
62
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link , na dotazník neodpovedali
62
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: informácie o dotáciách z nadriadeného ministerstva a PPA sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv a na portáli data.gov.sk
62
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: "podnik získal štátnu pomoc pre chovateľov dobytka, informáciu o tom nezverejnil"
62
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: dotácie z mesta Poprad, zverejnené na stránke mesta Poprad
62
Port of Rotterdam
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie informácie o dotáciách neuvádza, na otázku o nich neodpovedali
62
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie Podľa dotazníka dotácia od kraja na odvodňovací kanál, ostatné prostriedky nemajú charakter dotácie/príspevku/subvencie, na stránke nenájdené
62
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10.
62
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: získali dotáciu z mesta, informáciu o nej zverejňuje mesto na svojej stránke
62
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neodpovedala na otázky v dotazníku, dáta nenájdené
62
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť získala dotácie, informácie zverejňuje mesto Partizánske
62
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. , na dotazník neodpovedali viď link viď link
62
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie vo výročnej správe strana 61, 85 sa uvádzajú daňové pohľadávky a dotácie, nikde sa však neuvádzajú informácie o akú dotáciu a v akej výške sa jedná viď link na dotazník neodpovedali
62
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
62
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie vo VS 2017 strana 12 príprava žiadostí , v dotazníku neodpovedali viď link
62
VR Group
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie na dotazník neodpovedali, dáta nenájdené 16.10. viď link
90
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
90
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
90
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
90
BIONT, a.s.
štátna
90
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
90
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
90
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
90
EMKOBEL, a.s.
mestská
90
Enerbyt s.r.o.
mestská
90
Horezza, a.s.
štátna
90
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
90
MH Invest, s.r.o.
štátna
90
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
90
MsBP
mestská
90
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
90
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
90
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
90
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
90
Slovenská pošta, a.s.
štátna
90
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
90
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
90
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
90
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
90
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
90
TEHOS, s.r.o.
mestská
90
TERMÁL s.r.o.
mestská
90
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
90
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
90
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
90
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
90
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte