Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.7. Vyhodnocuje spoločnosť na stránke plnenie plánovaných výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne?

 
Názov
Kategória
I.7
 
1
BBC
štátna
5 b.áno strana 55, 56 viď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
5 b.ánoviď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
5 b.ánoviď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
5 b.áno strana 37 viď link
1
De Volksbank
štátna
5 b.áno strana 20-60 viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
5 b.áno strana 15 viď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5 b.áno súčasť výročných správ
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je Hodnotenie podnikateľského plánu za rok 2018 na str. 9 a 10
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno výročná správa 2018 obsahuje bilanciu plánu výnosov a výsledku hospodárenia na str. 15 a plán plnenia investičných akcií na str.11
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 b.áno v rámci výročnej správy 2018 - bilancia tržieb, str.. 24; bilancia výsledku hospodárenia, str. 35; bilancia ťažbového plánu, str. 16
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
5 b.áno výročná správa 2017 obsahuje bilanciu tržieb aj ukazovateľov týkajúcich sa podnikania, napr. str. 8, 54-55
1
NI Water
štátna
5 b.ánoviď link
1
OKTE, a.s
štátna
5 b.áno strana 9, 35 viď link
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plnenia plánu nákladov, výnosov a ďalších ukazovateľov na str. 48 - 54; spoločnosť zverejňuje aj plnenie finančných plánov viď link
1
Port of Rotterdam
mestská
5 b.áno strana 80 (Volledig Jaarverslag 2018) viď link
1
Posti Group Corporation
štátna
5 b.áno strana 7, 8, 11 viď link
1
Postnord
štátna
5 b.áno strana 16, 17, 22, 23 viď link
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno napr výročná správa 2018 na str. 7, 18, 19
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
5 b.áno v rámci výročných správ a zápisov zo zasadnutia Rady RTVS
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
5 b.áno
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
5 b.áno napr. str. 40 - 43, 53 vo výročnej správe 2017
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
5 b.áno strana 21, 33 viď link
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
5 b.ánoviď link
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
5 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
5 b.áno strana 15-17 viď link
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
5 b.áno strana 27 viď link
1
Vattenfall
štátna
5 b.áno strana 11 viď link
1
VR Group
štátna
5 b.áno strana 7-13 viď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
5 b.áno
32
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýbajú nefinančné ukazovatele vo vzťahu k plánu, viď link
32
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne výročné správy obsahujú bilanciu plnenia investičného plánu
32
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe bilancujú plnenie investičného plánu
32
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy je bilancia plánov výnosov a nákladov od str. 5
32
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne vyhodnotenie plánu výkonnostných kritérií je napr. vo výročnej správe 2017, str.6
32
EMKOBEL, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 je na strane 15 bilancia plánu hospodárskeho výsledku
32
Enerbyt s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 je bilancia plánu príjmov z nájmu nebytových priestorov na str.12
32
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročných správach je vyhodnocované plnenie plánu finančných ukazovateľov
32
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročných správach sú vyhodnocované ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania
32
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje aj vyhodnotenie osevného a ťažobného plánu. prílohy 1. a 2.
32
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne výročné správy obsahujú vyhodnotenie plánov týkajúcich sa predmetu podnikania a tržieb a čiastočne aj informáciu o plnení plánu základných finančných ukazovateľov str. 20-23, 28 vo VS 0018
32
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vyhodnotenie plánovaných tržieb a výsledku hospodárenia str. 20, 21 v prelinku na výročnú správu 2018 viď link
32
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne výročná správa 2017 obsahuje bilanciu objednaného a predaného tepla na str. 7
32
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne priebežne aktualizujú plnenie Emisných plánov viď link
32
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie plánu plnenia tržieb na str. 51
32
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie ukazovateľov týkajúcich sa predmetu podnikania napr. str. 25, 26
32
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je plán investícií na rok 2019 na str. 19
32
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie výkonnostných kritérií týkajúcich sa predmetu podnikania
32
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie plánovaného zisku str. 7
32
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne napr. výročná správa 2018 na str. 6 hovorí o plnení plánovaných výnosov
32
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
2,5 b.čiastočne zväčša vágne a všeobecné ciele, strana 11 viď link
32
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je len bilancia splnenia plánovaného hospodárskeho výsledku a bilancia ukazovateľov súvisiacich s predmetom podnikania
32
Stadtwerke München
mestská
2,5 b.čiastočne len slovné ohodnotenie splnenia cieľu tržieb, strana 28 viď link
32
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou účtovnej uzávierky 2018 je bilancia plánu plnenia ukazovateľov týkajúcich sa predmetu činnosti
32
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je bilancia plnenia plánu výnosov
32
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je na str. 12 bilancia plnenia plánu výnosov
32
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plnenia plánu výnosov a hospodárskeho výsledku v príhovore generálneho riaditeľa na str. 5
32
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne v rámci Výročnej správy 2018 v kapitole Plány a plnenie úloh na str. 29
32
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánovaného hospodárskeho výsledku na str. 21
32
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánu plnenia grafikonu verejnej dopravy na str. 18
32
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne napr. výpadok v prepravovanom objeme oproti plánu str. 4 výročnej správy 2018 viď link
32
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je bilancia plnenia hospodárskeho výsledku a plánovaná strata - na str. 20
32
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánovaného hospodárskeho výsledku na str. 15
Priemer
1,98 b.
65
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie
65
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
65
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
65
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
65
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
65
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
65
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výročná správa nie je na webe firmy, vo výročnej správe na viď link plnenie hospodárskeho plánu (výnosy, tržby, zisk)
65
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť nezverejňuje na webe výročné správy
65
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
65
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
65
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
65
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
65
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
65
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
65
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
65
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
65
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
65
MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
65
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
65
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9., výročná správa nie je na stránke - v nej vyhodnocujú
65
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
65
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
65
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
65
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
65
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
65
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
65
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
65
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
65
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
65
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
65
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
65
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
65
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
65
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
65
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9., výročná správa nie je na stránke
65
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
65
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
65
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
65
TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
65
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
65
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
65
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
65
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
65
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
65
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
65
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
65
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
65
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
65
Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
65
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
65
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
65
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
65
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
65
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
65
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
65
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte