Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.

I.6. Sú na stránke spoločnosti zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či nefinančné ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie?

 
Názov
Kategória
I.6
 
1
BBC
štátna
5 b.áno strana 55, 56 viď link
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
5 b.áno strana 43 viď link
1
ČEPS, a.s.
štátna
5 b.áno strana 10 viď link
1
České dráhy, a.s.
štátna
5 b.áno strana 37 viď link
1
De Volksbank
štátna
5 b.áno strana 20-60 viď link
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
5 b.áno strana 15 viď link
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj plán nefinančných ukazovateľov na nasledujúci rok na str.13 a 14, finančné plány v rámci rozpočtu viď link
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5 b.áno výročná správa 2018 na str. 22, 24, vybrané ukazovatele podnikateľského plánu - príloha č.3
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola venovaná vývoju v roku 2019 sumarizujúca plány v oblasti finančných a nefinančných ukazovateľov na str. 52 a 53
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno napr. výročná správa 2017 na str. 31
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj Podnikateľský zámer na rok 2019, vrátane plánov výsledku hospodárenia a pod. od str.74
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
5 b.áno podnikateľský plán viď link výročná správa 2018 - na str. 53 a 54 výhľad hospodárenia spoločnosti a očakávané investičné akcie na rok 2019
1
NI Water
štátna
5 b.ánoviď link
1
Port of Rotterdam
mestská
5 b.áno strana 19 (Volledig Jaarverslag 2018) viď link
1
Posti Group Corporation
štátna
5 b.áno strana 4 viď link
1
Postnord
štátna
5 b.áno strana 14 viď link
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
5 b.áno napr. výročná správa 2018 na str. 302, súčasťou rozpočtu je Programová koncepcia - vysielanie, pomer programov, relácií, vysielací čas a pod. viď link
1
Stadtwerke München
mestská
5 b.áno strana 28-29 viď link
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola Zámery spoločnosti pre nasledujúce obdobie, kde sú formulované ciele týkajúce sa jej činnosti, aj naplánované výnosy a hospodársky výsledok
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
5 b.áno napr. výročná správa 2017 na str. 4
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
5 b.ánoviď link
1
Transport for London
mestská
5 b.áno strana 15-17, 30 viď link
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj očakávanie hosp. a fin. situácie na str. 22, investičný plán na str. 17 a iné
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
5 b.áno strana 25-27 viď link
1
Vattenfall
štátna
5 b.áno strana 11-21 viď link
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
5 b.áno súčasťou VS 2017 je prognóza finančných ukazovateľov str. 25-26 a stať Rozvoj spoločnosti str. 29
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
5 b.áno v rámci výročnej správy 2018 v kapitole Plány a plnenie úloh na str. 28
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
5 b.áno kapitola Očakávaný vývoj obsahuje konkrétne finančné ukazovatele aj ťažbu dreva str. 11
1
VR Group
štátna
5 b.áno strana 7-13 viď link
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
5 b.áno napr. výročná správa 2018 na str. 30 a 31
31
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe za rok 2018 sú definované ciele podniku bez bližších podrobností a termínov realizácie
31
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2,5 b.čiastočne iba plány finančných ukazovateľov
31
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe plánujú, na čo sa treba zamerať pri správe bytového fondu, nebytových priestorov a ďalších oblastiach
31
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe definované ciele spoločnosti na nasledujúci rok od str. 25
31
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne plán nefinančných ukazovateľov napr. vo výročnej správe 2017, str. 66 a 67
31
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne plán nefinančných ukazovateľov napr. vo výročnej správe 2018, str. 42
31
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne plán nefinančných ukazovateľov spoločnosti napr. vo výročnej správe 2018 na str. 23 a 24
31
Enerbyt s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 - výhľady tepelného hospodárstva na str. 9 a všeobecný plán nefinančných ukazovateľov na str. 15
31
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je podnikateľský zámer na rok 2019 s plánom nefinančných ukazovateľov
31
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje na str. 81 plán zisku na nasledujúci rok
31
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 sú ja hlavné investičné zámery spoločnosti na nasledujúci rok na str. 20
31
MBB a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj stručný opis vývoja a investičných zámerov spoločnosti na nasledujúci rok na str. 25
31
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2017 je aj odhad tržieb na rok 2018 na str. 9
31
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe všeobecné plány v časti Budúci vývoj + Emisný plán viď link
31
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2017 je aj plán v niektorých oblastiach týkajúcich sa predmetu podnikania
31
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je plán výnosov a zisku na nasledovný rok
31
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj plán investícií na rok 2019 na str. 18 a zámery spoločnosti na str. 21
31
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 stručný opis investičných zámerov spoločnosti na str. 14 a 15
31
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne napr. výročná správa 2017 obsahuje na str. 22 kapitolu Predpoklad budúceho vývoja spoločnosti, napr 16. tis parkovacích miest
31
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje stručné informácie o rozvoji a budúcom vývoji činnosti spoločnosti na str. 62 a 64 a plánované úspory
31
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola Predpokladaný budúci rozvoj podniku od str. 47 vrátane investičných akcií
31
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
2,5 b.čiastočne zväčša vágne a všeobecné ciele, strana 11 viď link
31
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje plán ekonomických ukazovateľov - výnosov a zisku na rok 2019 na str. 29 a 37
31
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola Predpokladaný budúci vývoj činnosti na rok 2019 na str. 73 vrátane investičných zámerov
31
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne na webe v časti vízie a ciele spoločnosti viď link vo výročnej správe 2018 stručný opis v kapitole Strategický zámer spoločnosti na str. 14
31
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je kapitola Predpoklad budúceho vývoja na str. 9
31
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne zápis zo zasadnutia správnej rady z 24.1.2019 obsahuje návrh rozpočtu na 2019
31
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj kapitola Podnikateľský zámer pre rok 2019 na str. 9
31
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne stručne v kapitole Vízie a ciele na rok 2019 na str. 36 vo výročnej správe 2018
31
Železnice Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje informácie o niektorých plánovaných investíciách, aj plán kapitálových výdavkov na str. 80
31
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 iba stručný výpočet v časti Strategické zámery na str. 16, na webe v časti Stratégia a ciele napr. plány obnovy vozidlového parku či digitalizácie
Priemer
1,90 b.
62
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
62
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecná zmienka o predpokladanom vývoji vo výročnej správe 2018 na str. 22, podnikateľský plán nie je zverejnený
62
BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť nezverejňuje na webe takéto plány ani výročné správy
62
BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
62
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 10.9.
62
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výročná správa obsahuje hospodársky plán na nasledujúci rok a plán investícií, nie je však zverejnená na stránke spoločnosti
62
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť nezverejňuje na webe výročné správy
62
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
62
EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
62
ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
62
Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
62
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie stručný a všeobecný opis budúceho výhľadu na str. 30 vo výročnej správe 2018
62
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
62
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecný opis výhľadu na rok 2019, v prelinku na výročnú správu 2018 str. 32
62
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
62
Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie iba stručné a všeobecné zámery, napr. v príhovore predsedu predstavenstva k výročnej správe 2018
62
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba stručný opis krátkodobých zámerov v príhovore predsedu predstavenstva
62
MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
62
MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
62
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba všeobecný odsek s názvom Predpokladaný vývoj spoločnosti
62
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
62
OKTE, a.s
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 sú iba stručné a všeobecné zámery na rok 2019 na str. 40
62
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
62
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
62
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
62
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
62
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie súčasťou textovej verzie výročnej správy 2018 iba stručné a všeobecné zámery na str. 17
62
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 iba stručné a všeobecné informácie o predpokladanom vývoji činnosti na str. 15
62
Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
62
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
62
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
62
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
62
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
62
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
0 b.nie dáta nenájdené 30.11. viď link
62
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
62
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
62
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
62
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2017 je iba stručná a všeobecná pasáž o budúcom vývoji na str. 6
62
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba stručný a všeobecný výpočet rozvojových úloh pre rok 2019 v kapitole Záver
62
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie vo výročnej správe 2018 iba všeobecná časť Predpokladaný vývoj spoločnosti
62
TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9., výročná správa nie je na stránke
62
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
62
Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba všeobecná kapitola Budúci vývoj spoločnosti na str. 42
62
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 je iba všeobecná kapitola Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti na str. 23
62
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
62
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie výročná správa 2018 len vágne spomína investičné zámery v kapitole Záver na str. 18
62
Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
62
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie kapitola Východiská pre rok 2019 na str. 32 neobsahuje ciele ani plánované aktivity
62
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
62
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
62
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
62
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie súčasťou výročnej správa 2018 iba všeobecná kapitola Stratégia a ciele spoločnosti na str. 6
62
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2018 iba stručný a všeobecný popis očakávaného budúceho vývoja na str. 14
62
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
62
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie súčasťou výročnej správy 2017 je iba všeobecná kapitola Plánované predpoklady činnosti na rok 2018 na str. 15
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte