I.1. Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená vo výročných správach súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1BPM, s.r.o.
mestská
za jeden rok
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
všetky
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
za 2 roky
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
všetky
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
všetky
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
za jeden rok
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
všetky súvahy a výkaz ziskov a strát majú uverejňované aj v sekcii "Výsledky hospodárenia" polročne
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
za jeden rok
1KSP, s.r.o.
mestská
za jeden rok
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
všetky
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
všetky
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
všetky
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
všetky
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
žiadna
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
všetky
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
žiadna
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
žiadna
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
všetky
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
žiadna vo výročných správach, ktoré nám zaslali na naše vyžiadanie, neboli uverejnené súvahy a výkaz ziskov a strát
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
za jeden rok
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
žiadna spoločnosť zaslala iba informatívne správy o hospodárení
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
všetky
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
všetky
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
všetky
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
za jeden rok vo výročných správach chýbajú účtovné závierky, ktoré majú byť v prílohách
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
všetky
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
všetky
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
všetky
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
žiadna firma nám poslala správu o činnosti, ale neobsahuje žiadnu súvahu ani výkaz ziskov a strát
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
za jeden rok Výročné správy spoločnosť SMMK publikovala v Obchodnom vestníku (č. 118/2010 a č. 173/2011)
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
žiadna
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
všetky
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
všetky
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
za 2 roky
1Transpetrol, a.s.
štátna
všetky
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
všetky
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
všetky
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
za jeden rok Výročné správy nám neboli zaslané, sú však verejne prístupné na príslušnom registrovanom súde.
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
za 2 roky
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
za jeden rok Výročné správy nám neboli zaslané, sú však verejne prístupné na príslušnom registrovanom súde.
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
za jeden rok majú iba účtovnú závierku, nie výročnú správu
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
všetky
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
všetky
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
všetky
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
všetky
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte