I.7. Vyhodnocuje spoločnosť na stránke plnenie plánovaných výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne?

 
Názov
Kategória
I.7
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
1BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výročná správa nie je na webe firmy, vo výročnej správe na viď link plnenie hospodárskeho plánu (výnosy, tržby, zisk)
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť nezverejňuje na webe výročné správy
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 12.9.
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
1MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9., výročná správa nie je na stránke - v nej vyhodnocujú
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 25.9., výročná správa nie je na stránke
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
Priemer
1,48 b.
56Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne chýbajú nefinančné ukazovatele vo vzťahu k plánu, viď link
56Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne výročné správy obsahujú bilanciu plnenia investičného plánu
56Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe bilancujú plnenie investičného plánu
56Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy je bilancia plánov výnosov a nákladov od str. 5
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne vyhodnotenie plánu výkonnostných kritérií je napr. vo výročnej správe 2017, str.6
56EMKOBEL, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 je na strane 15 bilancia plánu hospodárskeho výsledku
56Enerbyt s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 je bilancia plánu príjmov z nájmu nebytových priestorov na str.12
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročných správach je vyhodnocované plnenie plánu finančných ukazovateľov
56Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vo výročných správach sú vyhodnocované ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania
56Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje aj vyhodnotenie osevného a ťažobného plánu. prílohy 1. a 2.
56Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne výročné správy obsahujú vyhodnotenie plánov týkajúcich sa predmetu podnikania a tržieb a čiastočne aj informáciu o plnení plánu základných finančných ukazovateľov str. 20-23, 28 vo VS 0018
56Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne vyhodnotenie plánovaných tržieb a výsledku hospodárenia str. 20, 21 v prelinku na výročnú správu 2018 viď link
56MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne výročná správa 2017 obsahuje bilanciu objednaného a predaného tepla na str. 7
56Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne priebežne aktualizujú plnenie Emisných plánov viď link
56Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie plánu plnenia tržieb na str. 51
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie ukazovateľov týkajúcich sa predmetu podnikania napr. str. 25, 26
56Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je plán investícií na rok 2019 na str. 19
56Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie výkonnostných kritérií týkajúcich sa predmetu podnikania
56Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie plánovaného zisku str. 7
56Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne napr. výročná správa 2018 na str. 6 hovorí o plnení plánovaných výnosov
56SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je len bilancia splnenia plánovaného hospodárskeho výsledku a bilancia ukazovateľov súvisiacich s predmetom podnikania
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou účtovnej uzávierky 2018 je bilancia plánu plnenia ukazovateľov týkajúcich sa predmetu činnosti
56Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je bilancia plnenia plánu výnosov
56TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je na str. 12 bilancia plnenia plánu výnosov
56Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plnenia plánu výnosov a hospodárskeho výsledku v príhovore generálneho riaditeľa na str. 5
56Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne v rámci Výročnej správy 2018 v kapitole Plány a plnenie úloh na str. 29
56Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánovaného hospodárskeho výsledku na str. 21
56Železnice Slovenskej republiky
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánu plnenia grafikonu verejnej dopravy na str. 18
56Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne napr. výpadok v prepravovanom objeme oproti plánu str. 4 výročnej správy 2018 viď link
56Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je bilancia plnenia hospodárskeho výsledku a plánovaná strata - na str. 20
56Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánovaného hospodárskeho výsledku na str. 15
87Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5 b.áno súčasť výročných správ
87Letisko Sliač, a.s.
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je Hodnotenie podnikateľského plánu za rok 2018 na str. 9 a 10
87Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno
87Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno výročná správa 2018 obsahuje bilanciu plánu výnosov a výsledku hospodárenia na str. 15 a plán plnenia investičných akcií na str.11
87Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 b.áno v rámci výročnej správy 2018 - bilancia tržieb, str.. 24; bilancia výsledku hospodárenia, str. 35; bilancia ťažbového plánu, str. 16
87Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
5 b.áno výročná správa 2017 obsahuje bilanciu tržieb aj ukazovateľov týkajúcich sa podnikania, napr. str. 8, 54-55
87Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5 b.áno súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plnenia plánu nákladov, výnosov a ďalších ukazovateľov na str. 48 - 54; spoločnosť zverejňuje aj plnenie finančných plánov viď link
87Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno napr výročná správa 2018 na str. 7, 18, 19
87Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
5 b.áno v rámci výročných správ a zápisov zo zasadnutia Rady RTVS
87Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
5 b.áno
87Slovenská pošta, a.s.
štátna
5 b.áno napr. str. 40 - 43, 53 vo výročnej správe 2017
87Tepláreň Košice, a.s.
štátna
5 b.ánoviď link
87Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno
87Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
5 b.áno
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte