IV.8. Má spoločnosť dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho?

 
Názov
Kategória
IV.8
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie uviedli, že majú Organizačnú štruktúru a Vnútroorganizačný poriadok - dokumenty neposkytli
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie proces výberu nie je formalizovaný + organizačný poriadok k nahliadnutiu
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie požiadavky podľa charakteristiky miesta
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie má vnútroorganizačnú smernicu, ktorú neposkytla
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, ale vždy využíva výberové konania
1ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie odpovedala, že má Katalóg pracovných miest, ktorý nesprístupnila
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie Smernica o odmeňovaní - príloha o kvalifikačných predpokladoch (nie o procese prijímania) - neposkytli
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie má vnútroorganizačné smernice, ktoré neposkytla
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie Katalóg pozícií - požiadavky , interný dokument nesprístupnila
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali otázka 1.14 v odpovedí chýba
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie interné dokumenty nesprístupnili
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, obsadzovanie miest riešia podľa aktuálnych potrieb
1MsBP
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie výber na základe odbornej spôsobilosti
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie väčšinou robotnícke profesie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie Katalóg pracovných pozícií - uviedli, že autor nedal súhlas na sprístupnenie
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali uviedli, že nie sú povinní odpovedať
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie má Katalóg pracovných miest, no neposkytla
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie existuje interný dokument, ktorý popisuje postupy a popis pojmov, ale nebol sprístupnený. Iba krátky opis procesu
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie interný dokument nesprístupnili
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, riadi sa legislatívou
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, vychádza z pracovných náplní
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie smernica Personálna práca, nebola sprístupnená
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie Organizačný poriadok a Pracovný poriadok, nesprístupnili
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá dokument s postupom, riadi sa kvalifikáciou na danú pozíciu
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť dokumenty neposkytla, uviedla, že sa riadi manažérskym systémom podľa ISO noriem
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie nemá osobité pravidlá, opis zaužívaného postupu
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, funkcie obsadzované na základe kvalifikácie
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie metodické pokyny a Katalóg pracovných pozícií neboli sprístupnené
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
Priemer
0,9 b.
73Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.čiastočne poskytli Pracovný poriadok, ktorý uvádza kvalifikačné predpoklady a pod., neuvádza spôsob výberového konania
73Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne iba Pracovný poriadok a Karta pracovného miesta - nepopisuje možné spôsoby výberu, externé vs. interné výberové konanie, zverejnenie ponuky a pod.
73Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne smernica ku kvalifikácií - popisuje predpoklady, nie procesy, neurčuje na ktoré miesta je potrebné výberové konanie a pod.
73Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.čiastočne Organizačný poriadok - zaslaný ako príloha, popisuje potrebnú kvalifikáciu jednotlivých pozícií, ale nepopisuje proces výberu
73Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne dokument s kvalifikačnými podmienkami - overenie obvykle preskúšaním, nie proces výberového konania, zverejnenie ponuky a pod.
73Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.čiastočne Katalóg typových miest - poskytli ako prílohu, nepopisuje proces výberu
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.čiastočne spoločnosť má interný predpis, ktorý neposkytla, no v skratke opísala postup obsadzovania
73Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.čiastočne sprístupnili Organizačná smernicu a katalóg prac. miest - nepopisuje proces výberu
73Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne Organizačný poriadok - zaslaný ako príloha, popisuje pracovnú zodpovednosť na jednotlivých miestach, ale nepopisuje proces výberu zamestnancov
73Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.čiastočne poskytnutá Systematizácia pracovných miest, nepopisuje proces výberu
73Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.čiastočne majú Katalóg pracovných miest, ktorý nepopisuje proces výberu
84Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.áno poskytli ako prílohu
84Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.áno Procesná smernica - Riadenie ľudských zdrojov
84Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno smernica Riadenie ľudských zdrojov zaslané v prílohe
84Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno Smernica o výbere a prijímaní zamestnancov - zaslaná ako príloha
84Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
4 b.áno interný predpis Prijímanie zamestnancov -zaslaný ako príloha
84Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
84Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.áno poskytli znenie
84Slovenská pošta, a.s.
štátna
4 b.áno organizačná smernica Obsadzovanie pracovných miest (zaslaná ako príloha) - popisuje proces, interný vs. externý výber, proces výberového konania a pod.
84Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
4 b.áno smernica Obsadzovanie prac. miest - zaslané ako príloha
84Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.áno Smernica o výberových konaniach zaslaná ako príloha
84Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
4 b.áno Pracovný poriadok zaslaný - popisuje proces výberu
84Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.áno interný dokument "Personálne činnosti" - sprístupnená príslušná časť o výberových konaniach
84Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.áno smernica Pracovný pomer, opisuje aj postup pri prijímaní - vybrané časti zaslané ako príloha
84TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.áno Postup obsadzovania voľných pracovných miest zaslaný ako príloha
84Vadaš s.r.o.
mestská
4 b.áno Smernica o výbere zamestnancov - zaslaná ako príloha - popisuje proces a výberové konanie
84Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.áno Smernica pre výberové konania na funkcie riaditeľov organizačných štruktúr - zaslané ako príloha, ostatné pozície podľa kvalifikácie
84Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.áno Smernica Personálne pravidlá -zaslaná ako príloha - popisuje proces obsadenie, interné vs. externé a pod.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte